IKE i IKZE – czym są i które wybrać?

Kredyt refinansowy - wpis blogowy o kredycie refinansowym na blogu Habza Finanse.

Wiele osób już nie wierzy, że będzie mogło się spodziewać godziwej (jeśli w ogóle jakiejkolwiek) emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym konieczne jest pozyskanie środków z innych źródeł, które pozwolą na spokojne i komfortowe życie. Popularnymi rozwiązaniami jest chociażby odkładanie „w skarpetę” lub korzystanie z lokat, ale oba z nich mają wyraźne wady. Ciekawą alternatywą jest IKE i IKZE. Co oznaczają te tajemnicze skróty? Jaka jest różnica między IKE a IKZE? Co jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem – IKE czy IKZE?

IKE i IKZE – co to jest?

IKE IKZE  – oba skróty brzmią bardzo podobnie, a ich założenie jest identyczne, jednak znacznie różnią się one w sposobie, w jaki chcą do tego założenia dojść. Jednak od początku. Założeniem zarówno IKE jak i IKZE jest umożliwienie Polakom zebrania dodatkowych środków na życie na emeryturze, omijając przy tym mechanizmy, które stoją temu na przeszkodzie (podatek dochodowy, podatek od zysków kapitałowych). IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to dodatkowe i całkowicie nieobowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Powstało na drodze ustawy w 2004 roku, jednak dopiero w ostatnich latach, wraz z pogarszającymi się przewidywaniami odnośnie emerytur z ZUS, zaczęto więcej mówić na jego temat. IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Również jest to dodatkowa forma ubezpieczenia społecznego, jednak powstała ona znacznie później niż IKE, bowiem w 2012 roku. Miała za zadanie być alternatywą dla tych, którzy chcą dodatkowo oszczędzać na emeryturę, ale nie przekonuje ich formuła IKE.

System emerytalny w Polsce

IKE i IKZE są częścią polskiego systemu emerytalnego nazywaną III filarem. Jest to jedyny filar, który nie jest obowiązkowy i jeśli ktoś nie chce w ten sposób odkładać środków na emeryturę, nie musi tego robić. I filar emerytalny w Polsce to ZUS, a konkretniej indywidualne konto założone dla każdego płatnika składek. II filar to zaś obecnie OFE (otwarte fundusze emerytalne) oraz subkonto w ZUS. Nie ma możliwości rezygnacji z I ani II filaru, a więc w praktyce z obowiązku odprowadzania składek od wynagrodzenia.

Emerytura bez zobowiązań?

Doradcy Habza Finanse pomogą Ci uporać się z problematycznymi długami abyś Ty mógł cieszyć się czasem z rodziną i najbliższymi.

Wyślij wniosek o kredyt

Otwarte Fundusze Emerytalne otrzymane w ramach II filaru środki przeznaczały na inwestycje. Od powodzenia tych inwestycji zleżała kwota, jaką można było dzięki przechowywaniu środków w OFE zarobić. Jeśli planowana ustawa reformująca polski system emerytalny wejdzie w życie, z dniem 1 czerwca 2020 OFE zostanie zlikwidowane (mówiąc ściślej, przekształcone w Otwarte Fundusze Inwestycyjne), a wszystkie zebrane w ramach tych instytucji środki zostaną, w zależności od indywidualnych decyzji osób ubezpieczonych, przekazane do IKE lub na nasze podstawowe konto w ZUS. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wyborem automatycznym w razie niezłożenia odpowiedniego oświadczenia będzie nie konto w ZUS, a IKE. Jeśli chcemy zasilić funduszami z OFE konto w ZUS-ie, rzeczone oświadczenie będziemy musieli zgłosić w przeciągu dwóch miesięcy od daty planowanego wejścia w życie ustawy, czyli od 1 czerwca 2020 do 1 sierpnia 2020.  W przeciwnym wypadku 27 listopada 2020 nasze środki zostaną automatycznie przeniesione na IKE. Przy przenoszeniu środków do IKE obowiązuje opłata w wysokości 15% zgromadzonych na OFE funduszy netto (opłacana w dwóch transzach – 7,5% w 2020 roku i 7,5% w 2021 roku), pobierana bezpośrednio z zaoszczędzonej sumy. Przenosząc oszczędności do ZUS-u opłaty nie napotkamy. Występowanie opłaty w przypadku przenoszenia środków do IKE wiąże się z faktem, że od oszczędności zgromadzonych w IKE nie trzeba odliczać podatku od zysków kapitałowych, zaś z kolei od emerytury z ZUS-u odliczany jest podatek dochodowy. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne wynosi obecnie łącznie dla obu filarów 19,52% podstawy wymiaru składek, które płacimy co miesiąc na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dla osoby będącej pracownikiem składkę odlicza się od kwoty wynagrodzenia brutto. Ze wspomnianych 19,52% na I filar przeznaczane jest zawsze 12,22%. II filar można na podstawie własnej decyzji realizować albo całkowicie w ZUS-ie (w formie subkonta), albo częściowo w ZUS-ie, a częściowo w OFE. Decydując się na II filar jedynie w ZUS-ie, na nasze subkonto trafia pozostałe 7,3%. W przeciwnym wypadku 4,38% znajdzie się na subkoncie, a 2,92% – w OFE.

W co można inwestować w ramach IKE i IKZE?

Wachlarz możliwości inwestycyjnych jest taki sam zarówno dla IKE, jak i IKZE. Pozwala on zarówno na inwestycje o niskim, jak i wysokim oraz średnim poziomie ryzyka. To do ubezpieczonego należy decyzja o tym, w jaki sposób będzie obracał (lub ktoś w jego imieniu będzie obracał) jego środkami. Przykładem inwestycji, które można przeprowadzić w ramach IKZE i IKE są:

 • lokaty
 • rachunki oszczędnościowe
 • obligacje
 • jednostki funduszy inwestycyjnych.

Nie musimy przy tym posiadać żadnej wiedzy na temat inwestowania czy rynku finansowego – zarządzać naszymi środkami będą w naszym imieniu doświadczeni eksperci, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i kwalifikacjom są  w stanie lepiej przewidzieć, związane z danymi działaniami, potencjalne zyski i straty. IKE oraz IKZE umożliwiają także samodzielne zarządzanie swoimi środkami poprzez rachunek maklerski. Za jego pomocą można dokonywać zakupów instrumentów finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla kompletnych laików, którzy nie mieli wcześniej z GPW doświadczenia, ponieważ szybko może skończyć się to znaczącymi stratami.

IKE – zasady ogólne

Indywidualne Konto Emerytalne mogą założyć osoby powyżej 16 roku życia, przy czym poniżej 18 roku życia istnieją pewne ograniczenia. Małoletni mogą prowadzić IKE tylko pod warunkiem, że w danym roku uzyskiwali dochody z tytułu umowy o pracę, a ponadto limit wpłat wynosi dla nich tyle, ile wysokość uzyskanych dochodów. Dla osób dorosłych posiadanie stałego zatrudnienia nie jest wymagane do założenia i prowadzenia IKE. Mogą to więc robić również chociażby osoby wykonujące wolne zawody czy okresowo bezrobotne.

Kto oferuje IKE?

IKE oferowane są przez:

 • banki
 • zakłady ubezpieczeniowe
 • otwarte fundusze inwestycyjne (OFE)
 • specjalistyczne fundusze otwarte
 • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską).

Limit wpłat na IKE

Do końca 2008 roku roczny limit wpłat na IKE wynosił 150% prognozowanego przeciętnego rocznego wynagrodzenia. Było to jednak często krytykowane, w związku z czym wraz z 1 stycznia 2009 weszła w życie w tym zakresie zmiana, która funkcjonuje do dziś. Obecnie roczny limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne wynosi 300% przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W 2020 roku wynosi on 15 681 złotych. Wpłacone środki będą przez IKE nie tylko bezpiecznie przechowywane, ale także pomnażane przed zespół ekspertów bądź nas samych, w zależności od wybranej formy inwestycji.

ike czy ikze Źródło: http://stockbroker.pl/ike-czy-ikze-jak-oszczedzac-na-emeryture/

Brak podatku od zysków kapitałowych

Dużą zaletą IKE jest brak podatku od zysków kapitałowych (wynosi on 19% zysków i nazywany jest potocznie podatkiem Belki) przy wypłacie zgromadzonych środków, co można zrobić zarówno w transzach, jak i jednorazowo. Trzeba jednak spełnić wcześniej pewne wymagania. Możliwa jest również wypłata środków mimo ich niespełnienia, ale będzie się to wiązało z utratą prawa do ulgi. Wymagania, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi podatkowej związanej z IKE, to:

 • skończenie 60 roku życia (55 roku życia w przypadku uzyskania prawa do emerytury)
 • dokonywanie wpłat na rzecz IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
 • wpłata ponad połowy sumy wszystkich wpłat na IKE na co najmniej 5 lat przed dyspozycją wypłaty środków.

Dziedziczenie środków w przypadku śmierci ubezpieczonego

W przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie oszczędzania, zebrane środki będą nie dość, że podlegać dziedziczeniu, to jeszcze nie będzie obowiązywał ani podatek dochodowy od dochodów kapitałowych, ani podatek od spadków i darowizn.

Otwórz konto IKZE.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to najefektywniejszy i najbardziej motywujący sposób oszczędzania bez zobowiązań.

Otwórz konto IKZE

Środki zostaną przekazane osobie wskazanej w umowie o prowadzenie IKE, a jeśli nie zawarto w niej odpowiednich zapisów, otrzymają je spadkobiercy.

IKZE – zasady ogólne

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego również można założyć od 16 roku życia, na takich samych zasadach, jak w przypadku IKE.

Gdzie można założyć IKZE?

IKZE mają w swojej ofercie:

 • banki
 • fundusze inwestycyjne
 • zakłady ubezpieczeniowe
 • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską).

IKZE – limit wpłat

Jeśli mowa o Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego również istnieje limit wpłat, jest on jednak znacznie mniejszy, niż w przypadku IKE. Wynosi on w danym roku kalendarzowym 1,2-krotność prognozowanego na ten rok przeciętnego rocznego wynagrodzenia. W 2020 roku limit wpłat na IKZE wynosi 6 272,40 złotych.

Coroczna ulga podatkowa

IKZE oferuje coroczną ulgę podatkową zależną od wysokości wpłaconych środków. Wpłaconą w danym roku na IKZE kwotę możemy odpisać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli PIT-u. Na przestrzeni lat może się to równać z zachowaniem korzyści podatkowych i nawet dziesiątkom tysięcy złotych oszczędności.

Podatek przy wypłacie środków

Wypłacić środki z IKZE można (jednak jedynie w całości, a nie częściowo) w dowolnym momencie oszczędzania, jednak aby skorzystać z preferencyjnych warunków, trzeba spełnić pewne warunki. Jeśli zostaną one spełnione, to przy wypłacie środków zapłacimy jedynie zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłacanej kwoty. W przypadku przedterminowej wypłaty będziemy musieli liczyć się z koniecznością uregulowania podatku dochodowego. Warunki, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z preferencyjnych warunków przy wypłacie, to:

 • ukończenie 65 lat
 • dokonanie wpłat na IKZE w przynajmniej 5 latach kalendarzowych.

Dziedziczenie środków z IKZE

Środki zgromadzone w IKZE również podlegają dziedziczeniu osobie wskazanej w umowie lub spadkobiercom. Przy wypłacie środków zostanie jednak naliczony zryczałtowany podatek w wysokości 10% odziedziczonej kwoty, nie obowiązuje natomiast podatek od spadków i darowizn.

IKE i IKZE – podobieństwa

Zostało już wyżej wspomniane, że zarówno w ramach IKE, jak i IKZE można dokonywać tych samych rodzajów inwestycji. Nie różnią się również wymagania formalne (minimum 16 lat, istnienie limitu wpłat). Czy są jeszcze jakieś inne podobieństwa? Zarówno oszczędzając w IKE, jak i IKZE, nie musimy obawiać się konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. Innym istotnym podobieństwem jest to, że po osiągnięciu odpowiedniego wieku wypłata oszczędności może odbywać się w ratach lub transzach.

Różnica między IKE a IKZE

To, jak często wyszukiwane są hasła, takie jak „IKE IKZE różnice”, „IKE IKZE porównanie” oraz „IKE czy IKZE co wybrać” dobitnie pokazuje, że dla wielu osób terminy te stanowią pewną zagadkę. Chociaż nazwa tych dwóch rodzajów kont oszczędnościowych brzmi bardzo podobnie, to ich zasady już zdecydowanie takie nie są. W takim razie jaka jest różnica między IKE a IKZE? Znacznie różnią się roczne limity wpłat w IKE i IKZE – w IKE są one znacznie wyższe. IKZE oferuje coroczną ulgę podatkową, czego nie umożliwia IKE. Minimalny wiek wymagany do otrzymania preferencyjnych warunków przy wypłacie środków wynosi 60 (lub 55 w przypadku uzyskania prawa do emerytury) lat dla IKE, a dla IKZE aż 65 lat. Inne istotne IKE IKZE różnice to:

 • podatek przy wypłacie środków – w IKZE 10%, w IKE brak;
 • podatek przy dziedziczeniu środków – w IKZE 10%, w IKE brak;
 • możliwość wcześniejszej wypłaty – w IKZE wypłata całości, w IKE całości lub części środków.

Czy można jednocześnie prowadzić IKE i IKZE?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym samym czasie mieć aktywne zarówno IKE, jak i IKZE. Nie ma jednak możliwości posiadania więcej niż jednego konta tego samego rodzaju, a więc na przykład dwóch IKE lub dwóch IKZE. Co ważne, jak wskazuje już sama ich nazwa, zarówno IKE, jak i IKZE są kontami indywidualnymi. Oznacza to, że mimo wspólności majątkowej nie ma możliwości prowadzenia ich wspólnie z małżonkiem czy kimkolwiek innym.

IKE czy IKZE – co wybrać?

IKE czy IKZE – co się bardziej opłaca? Ciężko jednoznacznie wskazać, która forma oszczędzania jest bardziej korzystna. Jeśli chodzi o IKZE podatek jest na pierwszy rzut oka większy, ale trzeba pamiętać, że umożliwia ono dokonywanie corocznych odpisów od podstawy opodatkowania, co nie jest możliwe w IKE. Dużo tutaj zależy, od tego, w jakim wieku chcemy mieć możliwość wypłaty środków, oraz w jaki sposób planujemy wykorzystać środki uzyskane dzięki IKZE ze zwrotu podatku. Jeśli nie planujemy inwestować kwot ze zwrotu podatku, to w większości przypadków szala przechyli się na korzyść IKE, i to nawet o kilkanaście tysięcy złotych – pod warunkiem, że dokonamy wypłaty w wieku 65 lat, a nie 60, czyli w wieku minimalnym. Jeśli bowiem zdecydujemy się wypłacić środki z IKE od razu, to, co oczywiste, będziemy mieli do dyspozycji mniejsze środki niż w przypadku inwestycji w IKZE. Powodem będzie fakt, że na rzecz IKZE będziemy dokonywać wpłat jeszcze przez co najmniej 5 lat dłużej, a więc prawdopodobnie powiększymy zebrane środki względem tego, co w krótszym czasie wpłaciliśmy do IKE. W przypadku wpłacania zysków z ulgi podatkowej do IKZE, w większości przypadków to właśnie ta opcja okaże się korzystniejsza.

Czy można zmienić instytucję zarządzającą IKE lub IKZE?

Na wysokość naszych zarobków w IKEIKZE wpływa bezpośrednio kompetencja instytucji, która naszymi środkami zarządza. Może się więc zdarzyć, że nie będziemy zadowoleni z wyników, jakie dostarcza nam wybrana wcześniej instytucja. W takim wypadku istnieje możliwość zmiany podmiotu zarządzającego rachunkiem. Konto IKE naraz można mieć tylko jedno, a więc jedyną możliwością jest przeniesienie całości zgromadzonych środków. Nie można części funduszy pozostawić pod zarządem jednej instytucji, a resztę przelać do drugiej. Wykonanie takiego transferu jest bezpłatne, o ile korzystamy z usług obecnej instytucji zarządzającej rachunkiem od co najmniej 12 miesięcy. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie ustalona w umowie opłata karna.

Czy można przenieść środki z IKE do IKZE i na odwrót?

Nie ma możliwości bezpośredniego transferu środków z jednego konta na drugie. Możemy za to (przynajmniej do wysokości limitu wpłat na dany rok) dokonać wcześniejszej wypłaty środków zgromadzonych na jednym koncie, a następnie wpłacić je na konto drugie. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsza wypłata środków będzie wiązała się z utratą ulgi podatkowej w zakresie podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że na takiej operacji po prostu stracimy. Dlatego też jeśli przyczyną chęci transferu środków jest brak satysfakcji z usług instytucji finansowej, która obecnie zarządza naszym kontem, warto zamiast tego rozważyć przeniesienie środków do innej instytucji zarządzającej danym typem konta. Jak zostało już wspomniane, o ile zrobimy to po co najmniej roku od podpisania umowy z poprzednią instytucją, nie poniesiemy z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

IKE i IKZE – podsumowanie

IKE czy IKZE co wybrać? Takie pytanie zadają sobie ogromne rzesze Polaków. Prawda jest taka, że oba rozwiązania są korzystne, a przy takiej samej wysokości i okresie wpłacania czasu to, która opcja będzie bardziej opłacalna zależy tylko od nas. Główna różnica między IKE a IKZE to sposób opodatkowania, ale dla wielu osób nie bez znaczenia może być fakt, że z IKE wypłacić środki można już w wieku 60, a nawet 55 lat, a z wypłatą z IKZE musimy poczekać do 65 roku życia (o ile chcemy zapłacić mniejszy podatek). IKE i IKZE to ciekawe sposoby na zabezpieczenie swojej przyszłości na emeryturze, w związku z czym zdecydowanie warto się tym tematem zainteresować.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *