Tabela dot. przetwarzania związanego z marketingiem

 

Administrator danych

Administratorami danych są Habza Finanse Centrum Sp. z o.o. oraz Habza Finanse Plus Sp. z o.o., a także Habza Finanse Warszawa Sp. z o.o., Habza Group Sp. z o.o., Kancelaria Habza Finanse Sp. z o.o., Efectownia Sp. z o.o. dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania produktów i usług jeżeli wyraził/a Pani/Pan na to zgodę.

 

 

Dane kontaktowe

Z administratorami danych można się skontaktować poprzez adres email: iod@habza.com.pl lub pisemnie (adres siedziby administratorów). U administratorów danych osobowych wyznaczony jest koordynator ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@habza.com.pl  lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z koordynatorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania, produktów i usług Habza Finanse Centrum Sp. z o.o. oraz Habza Finanse Plus Sp. z o.o., Habza Finanse Warszawa Sp. z o.o., Kancelaria Habza Finanse Sp. z o.o., Habza Group Sp. z o.o., Efectownia Sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Jeżeli nie wyraził/a Pani/Pan zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

 

Przekazywanie danych poza EOG

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.

Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

 

 

 

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres: iod@habza.com.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w w/w celach nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ale może zachodzić ich profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.