Upadłość spółki jawnej – kogo dotyczy?

Upadłość spółki jawnej

Poprzez upadłość spółki jawnej należy rozumieć procedurę, która stosowana jest wobec podmiotu będącego w tzw. stanie niewypłacalności. Jeśli zastanawiacie się nad tym, z czym się wiąże, zapraszamy do lektury! Powiemy o tym, kiedy może dojść do jej ogłoszenia, kto jest za to odpowiedzialny i co musi zrobić, jakie są tego koszty oraz konsekwencje.

Upadłość spółki jawnej – czym jest z definicji?

Zanim powiemy o tym, co kryje się pod hasłem upadłości spółki jawnej, chcemy ją pokrótce scharakteryzować. Otóż spółka jawna jest osobową spółką handlową, nieposiadającą osobowości prawnej, ale za to mającą zdolność prawną, która pozwala na nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu. Posiada także zdolność upadłościową. Ta integralnie odnosi się do upadłości, czyli procesu inicjowanego w momencie stwierdzenia braku wypłacalności po to, by zapewnić wierzycielom ochronę przed dokonywaniem przez dłużnika nieuzasadnionych uszczupleń majątku, jak również doprowadzić do ich zaspokojenia w jak najwyższym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Upadłość spółki jawnej – na czym dokładnie polega?

Jak już wskazaliśmy, upadłość spółki jawnej ma na celu spłatę zobowiązań dłużnika. Chcemy przy tym zaznaczyć, że dotyczy to także wspólników, gdyż odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Do ogłoszenia upadłości dochodzi, gdy podmiot staje się niewypłacalny, czyli nie ma możliwości uregulowania wymagalnych zobowiązań. Co istotne, upadłość spółki nie jest tożsama z upadłością wspólnika. W momencie zakończenia postępowania upadłościowego wszelkie roszczenia wierzycieli zaspokajane są dzięki spieniężonemu majątkowi, którym zarządza syndyk.

Ogłoszenie upadłości spółki jawnej – kiedy może mieć miejsce?

Jak wynika z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości spółki jawnej ogłasza się w stosunku do dłużnika, który traci zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zatem następuje, gdy nie ma on możliwości opłacenia dotychczasowych zobowiązań, czyli występują określone przesłanki. Ustawodawca wskazał, że utracenie zdolności ujawnia się, jeżeli opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące. Ponadto w przypadku spółki jawnej jako jednostki organizacyjnej, mającej zdolność prawną, o niewypłacalności mówi się, gdy płatności regulowane są na bieżąco, lecz zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, co trwa przez okres dłuższy niż 24 miesiące. Aby móc ocenić, czy zachodzi przedmiotowe domniemanie, kluczowe jest uwzględnienie następujących kwestii:

 • do majątku spółki nie kwalifikuje się składników, które nie wchodzą w skład masy upadłościowej, natomiast do zobowiązań nie zalicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym i zobowiązań wobec wspólnika bądź akcjonariusza z tytułu pożyczki czy też innej czynności prawnej o podobnych skutkach,
 • zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeśli zgodnie z bilansem jego zobowiązania z wyłączeniem rezerw na zobowiązania i zobowiązań wobec jednostek powiązanych, są wyższe niż wartość jego aktywów, a stan ten obowiązuje dłużej niż 24 miesiące; ogłoszenie spółki dysponującej środkami na bieżącą działalność oraz realizującej płatności terminowo może w istocie pozwolić na uniknięcie sytuacji, w której z czasem straci taką możliwość w konsekwencji zaciągnięcia zbyt dużych zobowiązań, a jednocześnie dać wierzycielom szansę na zainicjowanie czynności z odpowiednim wyprzedzeniem.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Ogłoszenie upadłości spółki jawnej – kto go dokonuje?

Ogłoszenie upadłości spółki jawnej nie zachodzi samoistnie z urzędu w momencie zaistnienia konkretnych powodów, o których wspomnieliśmy. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez uprawniony podmiot, którym jest sam zadłużony (wspólnicy), ale też wierzyciele. Najczęściej wnioskującym są ci pierwsi.

Wniosek o upadłość spółki jawnej – do kogo skierować dokument?

Wniosek o upadłość spółki jawnej musi spełniać wymagania, jakie narzucane są wobec pisma procesowego. Istotne jest podanie w nim, że zachodzą okoliczności wskazujące na niewypłacalność. Nie można też pominąć danych osobowych oraz miejsca zamieszkania wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Inne kluczowe dane, które muszą być ujęte to:

 • oznaczenie rodzaju dokumentu,
 • wskazanie adresata,
 • podanie, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności, czy też systemu rozrachunku papierów wartościowych,
 • ewentualnie wyrażenie chęci zawarcia układu (jeśli wniosek składa dłużnik).

Opisywany dokument musi trafić do rejonowego sądu gospodarczego (upadłościowego) w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. O tym, gdzie konkretnie jest składany, decyduje lokalizacja głównego ośrodka działalności. Na jego podstawie sąd składający się z trzech sędziów wydaje obwieszczenie.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości spółki jawnej?

Ogłaszając upadłość spółki jawnej, należy liczyć się z poniesieniem pewnych kosztów. Nie da się pominąć wydatków na rzecz:

 • opłaty od wniosku upadłościowego wynoszącej 1000 złotych,
 • zaliczki na koszty postępowania upadłościowego.

Upadłość spółki jawnej – krok po kroku

Upadłość spółki jawnej to specjalny proceder zachodzący etapowo zgodnie z poniższym:

 • stwierdzana jest niewypłacalność,
 • składany jest wniosek upadłościowy, który rozpoczyna postępowanie w przedmiocie jego rozpoznania,
 • po zapoznaniu się ze stanem rzeczy wydawane jest postanowienie, na podstawie którego przeprowadzane jest właściwe postępowanie upadłościowe,
 • wspólnicy spółki nie mają już prawa do podejmowania żadnych decyzji i korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości,
 • cały majątek spółki stanowi masę upadłościową zarządzaną przez syndyka,
 • rolą syndyka jest spieniężenie majątku w celu pozyskania środków finansowych, które wykorzystane są na spłatę roszczeń wierzycieli oraz uiszczenie wszelkich zobowiązań względem organu podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • dochodzi do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców,
 • prowadzona działalność zostaje zakończona.

Upadłość spółki jawnej a odpowiedzialność wspólników

Faktem jest, że spółka jawna to spółka osobowa charakteryzująca się osobistą oraz nieograniczoną odpowiedzialnością majątkową wspólników. Jak wykazaliśmy, ich odpowiedzialność w momencie ogłaszania upadłości spółki jawnej sprowadza się do przedłożenia przez nich wniosku.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Upadłość wspólnika spółki jawnej – co się wówczas dzieje ze spółką?

Spółka, a zarazem jej wspólnicy, są odrębnymi podmiotami prawa. To oznacza, że dysponują odrębnym majątkiem. W Kodeksie spółek handlowych ustanowiono, że każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zatem upadłość choćby jednego ma swoje negatywne konsekwencje dla funkcjonowania spółki. Jest bowiem jedną z przyczyn jej rozwiązania. Jest jednak rozwiązanie, dzięki któremu można temu zapobiec. Mamy tu na myśli zawarcie przez pozostałych wspólników umowy, w której zobowiązują się do jej prowadzenia, bez upadłego wspólnika.

Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości spółki?

Ogłoszenie upadłości spółki jawnej jest skorelowane ze zwolnieniem personelu, nawet tego, który podlega ochronie. Umowy o pracę z zatrudnionymi zostają zerwane. Jednak co istotne, nie odbywa się to z automatu. Otóż muszą być wypowiedziane przez pracodawcę albo rozwiązane za porozumieniem stron.

Upadłość spółki jawnej – podsumowanie

Upadłość spółki jawnej to bez wątpienia przykre wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się wspólnicy z chwilą ujawnienia przytoczonych w niniejszym artykule uzasadniających pobudek. Często uruchomienie postępowania upadłościowego jest jedyną słuszną opcją, jaka im pozostaje, gdy występuje tzw. stan niewypłacalności. Muszą wówczas wykazać się ogromnym zaangażowaniem, rzetelnością oraz cierpliwością. Dzięki temu mogą uchronić się przed jeszcze gorszymi skutkami.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności