Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – zależność

firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny

Restrukturyzacja firmy dotyczy przeorganizowania działalności w celu jej poprawy pod względem ekonomicznym oraz zagwarantowania lepszych warunków do rozwoju. Przemiany, jakie zachodzą w jej obrębie, najczęściej wynikają z potrzeby ratowania przed bankructwem. Decyzja w tym zakresie jest z pewnością niełatwa, lecz stanowi dla niej jedyną ochronę przed ogłoszeniem upadłości. Co ciekawe, często w takim przypadku realizacja planu reorganizacji wymaga ponoszenia dużych kosztów. Dziś powiemy o tym, czy w grę wówczas wchodzi kredyt hipoteczny, a jeśli tak, to na jakich warunkach. 

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa?

Przedsiębiorstwo w restrukturyzacji stanowi niewątpliwie wyjątkowe okoliczności. Otóż niezbędne jest jego przeorganizowanie, które obejmuje szereg działań w sferze kapitałowej, organizacyjnej czy też po stronie aktywów. Jest to proces, którego założeniem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania dostępnych zasobów, jak również poprawa pozycji na konkurencyjnym rynku. Wszystko to odbywa się na zasadach Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawa restrukturyzacyjnego, po to, aby uratować je z opresji. W związku z prowadzonym postępowaniem podmiot restrukturyzowany posiadający poważne kłopoty nierzadko chce ocalić się, zdobywając finansowanie z banku. Jeśli zastanawiasz się więc nad tym, czy placówki bankowe są do tego skłonne, spieszymy z odpowiedzią. Na szczęście można liczyć na takie wsparcie finansowe, choć musimy jednocześnie podkreślić, że nie jest to takie łatwe.

Kredyt hipoteczny a firma w restrukturyzacji – kto udzieli kredytu firmie w restrukturyzacji?

Nie wszystkie banki są skłonne podjąć ryzyko i przyznać kredyt hipoteczny przedsiębiorstwu będącemu w restrukturyzacji. Możemy wręcz pokusić się o stwierdzenie, że większość z nich odnosi się negatywnie do tego z racji wykazywania niskiej zdolności kredytowej, a tym samym podwyższonego ryzyka. Wychodzą one z założenia, że skoro kredytobiorcy grozi niewypłacalność, nie będzie w stanie uiszczać regularnie rat kredytowych. W ich przekonaniu szanse na spłatę przez niego zadłużenia finansowego będą znikome. Musimy w tym miejscu dodać, że łatwiej dostępne są w tym wypadku pożyczki niezależne od indywidualnej polityki banku. Dobrą opcją jest udanie się do firmy pozabankowej i sprawdzenie jej oferty. Może okazać się, że otrzymasz korzystniejszą umowę, w tym niższe koszty, czasowe zawieszenie spłaty kapitału bądź wakacje kredytowe itd.

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – jakie warunki trzeba spełnić?

Jak już wskazaliśmy, zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez firmę w restrukturyzacji może przysporzyć trudności. Kredyty bankowe same w sobie charakteryzują się tym, iż są bardzo dokładnie uregulowane przepisami prawnymi. Co więcej, przyznanie kredytu hipotecznego wiąże się ze spełnieniem rygorystycznych zasad wyznaczonych przez instytucję finansową. Aby otrzymać hipotekę, kluczowe jest sprostanie określonym warunkom. Mamy tu na myśli okazanie dobrej historii kredytowej związanej z regularnością opłacania rat w przeszłości, ale też zdolności kredytowej. Trzeba jednogłośnie uznać, że organizacja w restrukturyzacji może mieć w tym obszarze problem. Poza tym wśród wewnętrznych wymogów stawianych wobec przedsiębiorców można wymienić staż działalności albo charakterystykę branży. Co ważne, gdy o kredyt hipoteczny stara się restrukturyzowany podmiot, konieczne jest przedstawienie dobrze rokującego planu restrukturyzacji, który może skutkować wyjściem na prostą. Ponadto z Prawa restrukturyzacyjnego wynika wprost, że na pozyskanie kredytu musi wyrazić zgodę tzw. rada wierzycieli, jeśli została powołana. Jest to organ, który ustanawiany jest przez sędziego, występujący w imieniu wszystkich wierzycieli dłużnika.

Jakie zabezpieczenie dla kredytu hipotecznego w restrukturyzacji?

Podstawą zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest wpisanie hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Nie jest to równoznaczne, z tym że własność budynku przechodzi z przedsiębiorstwa na bank. Oznacza to, że w razie jego niewypłacalności pożyczający posłuży się tym do zabezpieczenia swoich roszczeń. Warto pamiętać, że jeśli w restrukturyzowanej organizacji funkcjonuje rada wierzycieli, to jej obowiązkiem jest udzielenie zgody na ustanowienie hipoteki. Przyzwolenie tego organu jest istotne, w przeciwnym razie czynność prawna zostanie uznana za nieważną. Pragniemy dodać, że niektóre instytucje bankowe stosują dodatkowe zabezpieczenia, takie jak choćby ubezpieczenie nieruchomości objętej hipoteką, pełnomocnictwo do rozporządzania rachunkiem bankowym, a także poręczenie wekslowe, weksel in blanco lub kaucja.

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?

Ciekawa kwestia, którą chcemy poruszyć na łamach niniejszego artykułu, dotyczy możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia w momencie przechodzenia przez cały proceder restrukturyzacyjny. Tego typu dofinansowanie jest przydzielane przez państwo, a dokładniej mówiąc przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców wsparcie przysługuje miko-, małemu i średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wywiązującemu się ze ściśle podanych wymagań. Ustawodawca doprecyzował, że „pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie”. Całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy nie może przekraczać równowartości 10 000 000 euro według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia stosownego wniosku.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w restrukturyzacji?

Koszty kredytu hipotecznego przydzielonego organizacji w restrukturyzacji są zwykle bardzo wysokie. Ma to integralny związek z rekompensatą ryzyka kredytodawcy. To w omawianym przypadku jest zdecydowanie wysokie. Tak naprawdę to, ile będziesz musiał zapłacić, aby móc cieszyć się zobowiązaniem finansowym, jest wysoce zindywidualizowaną sprawą. Wszystko wyznaczane jest indywidualnie pod klienta. Niemniej, stałe opłaty, jakie skorelowane są z tego typu zadłużeniem, których na pewno nie ominiesz, to oprocentowanie i prowizja, opłaty związane z wyceną nieruchomości, opłaty notarialne oraz ubezpieczenie. Wartość całościowa jest zależna też od okresu kredytowania.

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – czy to dobre rozwiązanie?

Gdy Twoja firma jest w restrukturyzacji, ponieważ jest zagrożona niewypłacalnością, musisz zdecydować, czy chcesz zaryzykować, sięgając po hipotekę, czy może doprowadzić ją do upadku. Masz też oczywiście możliwość wykorzystania państwowej pomocy pod warunkiem, że kwalifikujesz się do niej i będziesz terminowo spłacać zadłużenie. Wiemy, że zdecydowanie, jaką drogę obrać, może być kłopotliwe, ale mamy też świadomość, że podjęcie jakichkolwiek kroków w celu ratowania biznesu jest zawsze w pełni zasadne. Stąd też mamy przekonanie, że są sytuacje, w których postawienie na kredyt hipoteczny jest zwyczajnie bezwzględnie potrzebne.   

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi: ,

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności