Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – co warto wiedzieć?

ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej

Spółka akcyjna jest jedną z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, charakteryzującą się sformalizowaną strukturą, wymagającą od wszystkich zaangażowanych osób niezwykłej staranności. W momencie, gdy staje się niewypłacalna i przestaje mieć możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, można mówić o ogłoszeniu jej upadłości. Zachęcamy do zapoznania się z najistotniejszymi informacjami na ten temat.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – na czym polega?

Upadłość spółki to proces, który rozpoczyna się w przypadku, gdy traci ona zdolność do spełnienia swoich dotychczasowych zobowiązań finansowych. W praktycznym ujęciu oznacza to, że nie może zwyczajnie ich wykonywać. Innymi słowy, jest to procedura przeznaczona dla podmiotów znajdujących się w stanie niewypłacalności, prowadząca do powstania wielu ograniczeń w obrębie funkcjonującego biznesu, stopniowego ich wygaszania, ale też utraty władzy nad własnym majątkiem. Ostatecznym efektem jest wykreślenie spółek z rejestru przedsiębiorców. Zastosowanie takiego rozwiązania ma dwojaki cel. Otóż ma to przede wszystkim pozwolić na uniknięcie przez zarząd odpowiedzialności za długi oraz zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – warunki

Jak już wspomnieliśmy, ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej następuje, gdy ta jest niewypłacalna. Zgodnie z tym, co podaje ustawodawca, brak wypłacalności dłużnika stwierdza się, jeśli opóźnienia w uiszczaniu na bieżąco zaciągniętych zobowiązań pieniężnych przekraczają 3 miesiące, ale też w sytuacji, gdy spełniona jest inna przesłanka, o której mowa w Ustawie – Prawo upadłościowe. Oto ona:

Zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące — przy obliczaniu tego „przekroczenia” trzeba pamiętać o tym, że do majątku spółki nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości, a do zobowiązań pieniężnych nie kwalifikuje się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika bądź akcjonariusza z tytułu pożyczki albo innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

Wystąpienie którychś z wymienionych przez nas założeń sprowadza się do powstania obowiązku, jakim jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wówczas jest 30 dni na jego dopełnienie. Zaniedbanie go wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Po pierwsze, sąd na podstawie wniosku przedłożonego przez wierzyciela może orzec o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania. Istotne jest, aby egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, a wierzyciel poniósł w związku z tym szkodę. Taka odpowiedzialność zwykle dotyka członków zarządu, którzy z długami borykają się przez kolejne lata. Po drugie, gdy zostają ujawnione nieprawidłowości w kontekście czynności prowadzonych przez członków zarządu, sąd upadłościowy może wydać postanowienie o zakazie pełnienia określonych funkcji w spółkach. Jest to uzasadnione potrzebą podniesienia poziomu bezpieczeństwa obrotu prawnego, niemniej nie pozostaje bez znaczenia dla ich działania. Dlatego też nie warto zwlekać z wypełnieniem tego zadania, jeśli zaistniały konkretne okoliczności potwierdzające konieczność podjęcia stosownych kroków.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – potrzebne dokumenty

Aby móc ogłosić upadłość spółki akcyjnej, niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, jakie wymagane są w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. Najważniejsze jest dostarczenie wniosku o upadłość spółki. Poza nim należy podać do wiadomości:

  • wykaz tytułów egzekucyjnych, a także tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
  • informacje dotyczące postępowań w sprawie ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych czy też hipotek morskich,
  • informacje o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki bądź osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni,
  • pisemne oświadczenie odnoszące się do prawdziwości danych ujętych w przedmiotowym wniosku.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Kto powinien ogłosić upadłość spółki akcyjnej?

Za ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej odpowiada zarząd. To właśnie jego członkowie muszą zdecydować się na podjęcie tej jakże ważnej decyzji. Nikt nie uczyni tego za nich, ponieważ nie obowiązuje upadłość z urzędu. Muszą mieć tego świadomość, aby nie doprowadzić podmiotu do jeszcze większych problemów.

Wniosek o upadłość spółki akcyjnej – jak go napisać i gdzie złożyć?

Wniosek o upadłość spółki akcyjnej jest składany przez członków zarządu lub przez wierzycieli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych. Działa on w ramach Portalu Rejestrów Sądowych. Po zalogowaniu się do rejestru należy wybrać z menu „Nowy wniosek”, a w dalszej kolejności wyszukać odpowiedni wzór pisma. W dokumencie tym należy zawrzeć wszystkie szczegółowe dane umożliwiające identyfikację dłużnika oraz jego aktualną sytuację. Wśród nich możemy wymienić między innymi:

  • dane osobowe wnioskodawcy,
  • spis wierzycieli,
  • informacje o stanie majątku,
  • informacje o zobowiązaniach finansowych,
  • informacje o bilansie opracowanym dla celów postępowania upadłościowego,
  • listę podmiotów, które zobowiązane są majątkowo wobec zadłużonego.

Gdy wniosek wpłynie, sprawa jest rozpoznawana przez sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika, czyli spółki akcyjnej. Upadłość ogłaszana jest w formie postanowienia.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – skutki

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej jest równoznaczne, z tym że prowadzona do tej pory działalność zostaje zakończona. Od tej chwili całym jej majątkiem zarządza syndyk. Dłużnicy nie mogą skutecznie podpisywać żadnych umów i w żaden inny sposób rozporządzać mieniem, które wchodzi w skład masy upadłościowej. Dzięki temu nie mają możliwości dokonywać nieuzasadnionych uszczupleń majątku. Z kolei wierzyciele mają zapewnioną spłatę. Gdy postępowanie upadłościowe zostaje finalnie zakończone, dochodzi do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców. Odbywa się to na wniosek składany przez syndyka. Chcemy nadmienić, że upadłość nie pociąga za sobą wygaśnięcia praw udziałowych. Akcje spółki w upadłości nie podlegają umorzeniu z mocy samego prawa.

Upadłość spółki akcyjnej a akcjonariusze

Za długi spółki akcyjnej najczęściej odpowiada spółka sama w sobie, choć zdarza się też tak, że za zobowiązania odpowiedzialni są członkowie zarządu. Dotyczy to zdarzeń, w których nie zgłaszają we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości. Odpowiedzialność własnym majątkiem nigdy nie spoczywa na akcjonariuszach poza jednym wyjątkiem. Odnosi się on do tego, że są oni jednocześnie członkami zarządu i zostają spełnione inne zasadne pobudki. W wymiarze teoretycznym jako wspólnicy biorą udział w podziale ewentualnie pozostałego majątku spółki, natomiast w praktyce nie zachodzi to nadzwyczaj często, a z samej niewypłacalności podmiotu wynika to, iż spółka nie dysponuje dostateczną ilością środków do zaspokojenia wszystkich wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – koszt

Z ogłoszeniem upadłości spółki akcyjnej skorelowane są pewne koszty. Trzeba liczyć się z poniesieniem opłaty sądowej od wniosku, która ma charakter stały i kształtuje się na poziomie 1 000 złotych. Ponadto kluczowe jest wniesienie zaliczki na wydatki, która odpowiada przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Określa ją Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Nie można też zapomnieć o nakładach pieniężnych powiązanych z zabezpieczeniem, zarządem, jak również z likwidowaniem masy upadłościowej.

Doradca Habza Finanse znajdzie dla Ciebie korzystne finansowanie, wynegocjuje możliwie najlepsze warunki i wyręczy Cię we wszelkich formalnościach.

Pozyskaj potrzebny kredyt lub pożyczkę na prostych zasadach z Habza Finanse.

Wyślij wniosek!

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – wady i zalety

Jak wykazaliśmy, ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej jest opcją dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Otwiera ono postępowanie upadłościowe, w którym przedsiębiorca traci prawo swobodnego zarządu, a cały majątek staje się masą upadłości spieniężaną na pozyskanie środków potrzebnych na spłacenie należności wierzycieli. Jest to dość złożone przedsięwzięcie, które wymaga poświęcenia czasu, pieniędzy oraz zaangażowania. Jednak niejednokrotnie trzeba się na nie zdecydować, aby nie dopuścić do kolejnych komplikacji. Z punktu widzenia wierzycieli upłynnienie majątku firmy daje im szansę na otrzymanie zaległych należności.

Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej – podsumowanie

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli nie może spłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej spoczywa na członkach zarządu. Mimo że przystąpienie i przebrnięcie przez całe postępowanie upadłościowe nie jest łatwe, czasem wydaje się złem koniecznym, z którym trzeba się pogodzić. Dzięki temu można w istocie wybrnąć z tarapatów. Na szczęście na rynku działają liczne kancelarie, które udzielają wskazówek i pomagają w sprostaniu wszelkim formalnościom.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności