Upadłość spółki zoo – najważniejsze informacje

Upadłość spółki zoo

Upadłość spółki to procedura, która dedykowana jest dla podmiotów znajdujących się w tzw. stanie niewypłacalności. Jest integralnie powiązana z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej. W dzisiejszym artykule powiemy o upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. Zapraszamy do lektury!

Upadłość spółki zoo – definicja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, niezależną od wspólników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi posiada zdolność upadłościową, co jest równoznaczne z możliwością ogłoszenia jej upadłości. Jak wynika z art. 10 Prawa upadłościowego, ma to miejsce, gdy dłużnik staje się niewypłacalny. Stan ten występuje, gdy traci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jest to tożsame z opóźnieniem w ich realizacji przekraczającym 3 miesiące. Poza tym niewypłacalność domniemywa się, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku i utrzymują się przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Poprzez upadłość należy więc rozumieć proces, który rozpoczyna się w momencie, gdy spółka nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań pieniężnych. Ma on przede wszystkim na celu zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu oraz uniknięcie przez zarząd odpowiedzialności za długi spółki.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na czym polega?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachodzi na podstawie ustawy – Prawo upadłościowe, ale też Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu postępowania cywilnego. Jak już wskazaliśmy, następuje w konkretnych sytuacjach mających związek z brakiem wypłacalności. Mamy tu na myśli konieczność spełnienia kilku zasadniczych warunków. Warto pamiętać o tym, że upadłość spółki nie jest tożsama z likwidacją. Otóż o jej upadłości mówi się, gdy w dalszym ciągu istnieje, jednak znajduje się w stanie niewypłacalności.

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – kto może ją ogłosić?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie jest ogłaszana z urzędu, co oznacza, że kluczowe jest złożenie stosownego wniosku przez uprawniony podmiot. Organem prowadzącym wszelkie czynności jest zarząd. To właśnie on odpowiada za jej ogłoszenie, a dokładniej mówiąc jego członkowie uprawnieni do jej reprezentowania. Co istotne, dotyczy to także osób, które jedynie figurują w rejestrach i nie zajmują się bieżącymi sprawami.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Kiedy spółka z o.o. powinna ogłosić upadłość?

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być ogłoszona, gdy jest niewypłacalna. W tym przypadku kluczowe jest obiektywne ocenienie jej kondycji finansowej. Jeśli ocena nie jest pozytywna, należy podjąć odpowiednie kroki. Omawiane rozwiązanie wydaje się być najlepszym, jeśli nie jedynym wyjściem.  

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – jak ogłosić upadłość sp. z o.o.?

Mając podjętą decyzję odnośnie ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proceder trzeba rozpocząć od przygotowania, a następnie przedłożenia wniosku. Co ważne, musi to nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności. Jeśli nie sprosta się temu, dochodzi do poważnych konsekwencji. Wówczas ponoszona jest odpowiedzialność za wynikającą z tego tytułu szkodę.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. – co powinien zawierać, do kogo skierować?

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi obejmować takie dane, jak:

  • nazwa spółki,
  • numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki,
  • imiona i nazwiska reprezentantów spółki (lub likwidatorów), jeśli zostali ustanowieni,
  • informacje odnoszące się do okoliczności uzasadniających powody wnioskowania – zasadne jest podanie wysokości zaległości w spłacie zobowiązań, ale też okres, przez który występują bądź zestawienie wartości zaległości z wartością majątku spółki.

Omawiany wyżej dokument należy przedłożyć do właściwego sądu upadłościowego. Właściwość sądu wyznaczana jest z uwagi na adres głównej siedziby spółki.

Koszty upadłości spółki z o.o.

Koszty na etapie wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kształtują się na poziomie 1.000,00 złotych. Jest to tzw. opłata od wniosku. Jeśli nie zostaje uiszczona, sąd nie rozpoznaje go. Inne obciążenie to obowiązkowa zaliczka na wydatki w toku postępowania, która wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to koszt rzędu około 6.500,00 złotych (z dniem publikacji niniejszego artykułu). Ponadto należy liczyć się z obciążeniem finansowym po ogłoszeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w tym z kosztami administracyjnymi skorelowanymi z dokumentacją tworzoną oraz uzyskaną podczas postępowania upadłościowego, jak również z wydatkami towarzyszącymi zarządzaniu masą upadłościową, czyli wynagrodzeniem syndyka, które składa się z pięciu części składowych, zależnych od sumy wierzytelności, liczby pracowników zatrudnionych w spółce, liczby wierzycieli uczestniczących w postępowaniu, czasu trwania całego procederu i stopnia trudności przeprowadzanego postępowania. Nieco więcej można wydać, jeśli sięga się po wsparcie kancelarii i profesjonalnego pełnomocnika. Dla lepszego zobrazowania możemy powiedzieć, że wszystkie koszty upadłości spółki posiadającej mienie ruchome i nieruchomości opiewają na kwotę 100.000,00 złotych wzwyż.

Upadłość spółki z o.o. a długi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasadniczo sama odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania. Gdy dochodzi do jej upadłości, majątek, który zgromadziła, zwykle nie wystarcza do pokrycia wszystkich zobowiązań, co powoduje, iż do odpowiedzialności za długi pociągani są członkowie zarządu. Jest to równoznaczne, z tym że zmuszeni są do pokrycia zadłużenia ze swojego prywatnego majątku.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Co z pracownikami po ogłoszeniu upadłości spółki?

To, co dzieje się z personelem po ogłoszeniu upadłości, jest zależne od tego, jak potoczą się losy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli ostatecznie zostaje zlikwidowana, zatrudnieni tracą pracę. Nawet osoby podlegające ochronie nie mają z tego względu żadnych ulg. Podczas realizowanej likwidacji jest to zwyczajnie nieistotne. Nieco lepsze położenie mają pracownicy, gdy spółka znajduje nabywcę, który z automatu przejmuje obowiązki pracodawcy. Po ogłoszeniu upadłości syndyk może ją sprzedać w całości, co jest jednoznaczne z tym, iż w dalszym ciągu funkcjonuje na rynku. To daje szansę załodze na dalsze zatrudnienie.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pociąga za sobą określone skutki. Możemy pokusić się o stwierdzenie, że rozpoczyna ono właściwą część postępowania upadłościowego. Po pierwsze, dotychczasowy zarząd spółki jest zobowiązany do wydania majątku oraz dokumentów powiązanych z działalnością, a także przekazania informacji czy też wyjaśnień zarówno sędziemu, jak i syndykowi. Po drugie, zarząd nad nią i jej majątkiem obejmuje syndyk. Po trzecie, wydanie orzeczenia przez sąd upadłościowy prowadzi do przejęcia przez syndyka mienia wchodzącego w skład masy upadłości. Po czwarte zadaniem syndyka jest spieniężenie aktywów i wykorzystanie zgromadzonych środków finansowych do zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu poprzez spłacenie zobowiązań. Po piąte podmiot zostaje wykreślony z rejestru i jego byt prawny jest zakończony.

Upadłość spółki z o.o. – podsumowanie

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się niewątpliwie ze żmudnymi i skomplikowanymi działaniami. Jest to jednak opcja, której wykorzystanie jest czasami nieuchronne. Aby przejść przez cały proces przy zachowaniu regulacji prawnych, trzeba posiąść wiedzę w tym obszarze i działać w sposób rozważny. W przeciwnym razie może dojść do złamania reguł postępowania upadłościowego i tym samym do poniesienia pewnych sankcji. Ustawodawca uwzględnił bowiem możliwość skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu. 

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności