Upadłość firmy – co do niej prowadzi?

Upadłość firmy – co do niej prowadzi

Upadłość firmy bardzo często spowodowana jest przez nieodpowiednie decyzje biznesowe. W wielu przypadkach jednak to rosnące koszty prowadzenia działalności odpowiadają za pogarszającą się sytuację wielu przedsiębiorstw, a nawet ich bankructwo. Żeby jednak móc złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, należy spełniać ściśle określone warunki. Co warto wiedzieć na temat upadłości firmy?

Upadłość firmy – co warto o niej wiedzieć?

Ogłoszenie upadłości firmy jest jednym z najdalej idących środków, które mogą rozwiązać problemy finansowe przedsiębiorstwa. Chociaż teoretycznie podczas postępowania upadłościowego, firma może funkcjonować, to w praktyce bardzo często ze względu na zabezpieczenie wszelkich jej dóbr na rzecz masy upadłościowej, działalność takiego biznesu jest wówczas ograniczona lub całkiem niemożliwa. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, co w praktyce oznacza upadłość firmy i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

Upadłość firmy – czym jest z definicji?

Pod pojęciem upadłości firmy rozumie się sytuację, w której przedsiębiorstwo nie jest już w stanie funkcjonować ze względu na niemożność uregulowania swoich zobowiązań, zarówno względem pracowników, organów skarbowych, kontrahentów, jak i innych wierzycieli. Podstawą prawną określającą zagadnienia związane z bankructwem firm jest Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Zgodnie z domniemaniem wskazanym w tym akcie, do niewypłacalności dochodzi, w sytuacji, kiedy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych występuje dłużej niż 3 miesiące. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębny akt przyznaje zdolność prawną, do niewypłacalności dochodzi również w innej sytuacji – gdy ich zobowiązania przez okres powyżej 2 lat przekroczą wartość majątku firmy.

Co oznacza upadłość firmy w praktyce?

Upadłość firmy to w praktyce jej bankructwo. Jest to więc sytuacja, w której przedsiębiorstwo przestaje być wypłacalne i nie dysponuje środkami, które mogłyby pokryć zarówno jego bieżące, jak i przeterminowane zobowiązania. Bankructwo może dotyczyć zarówno dużych średnich, jak i małych przedsiębiorstw, a nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Bankructwo przedsiębiorstwa jest ważne przede wszystkim z punktu widzenia jego wierzycieli, ponieważ ogłoszenie przez dłużnika upadłości uruchamia procedurę w ramach egzekucji uniwersalnej prowadzonej jednocześnie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika ze wszystkich składników jego majątku. Ogłoszenie upadłości firmy zazwyczaj jest jednoznaczne z jej likwidacją.

Trudne kredyty to nasza specjalność.

Z pomocą doradcy Habza Finanse uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Firma w stanie upadłości – co może do tego doprowadzić?

Firma w stan upadłości przechodzi, wtedy kiedy staje się niewypłacalna i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań względem wierzycieli. Do takiej sytuacji może dojść z wielu różnych przyczyn. Czasami bankructwo przedsiębiorstwa spowodowane jest przez niewłaściwe decyzje biznesowe, nierentowne inwestycje lub złą strategię zarządzania ryzykiem. Do takiego stanu mogą doprowadzić też nierzetelni kontrahenci, a także wysokie koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Warunki ogłoszenia upadłości firmy

Prawo upadłościowe definiuje dwa kryteria, które pozwalają stwierdzić, że dłużnik jest niewypłacalny. Mowa tutaj o:

 • Przesłance płynnościowej – dotyczy ona utraty zdolności wykonywania wymaganych zobowiązań pieniężnych. W tym przypadku domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny, wtedy kiedy opóźnienia w wykonywaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekroczą trzy miesiące. Jednak jest to tylko domniemanie, które można w pewnych sytuacjach obalić, np. w przypadku firm o sezonowym charakterze działalności.
 • Przesłance bilansowej – dotyczy ona dłużników będących osobą prawną lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, w przypadku których zobowiązania pieniężne wobec wierzycieli przekraczają wartość ich majątku. Taki stan jednak musi się utrzymywać przez okres powyżej 24 miesięcy. Tutaj również ustawodawca stosuje domniemanie, zgodnie z którym zobowiązania pieniężne firmy przekraczają wartość jej majątku w sytuacji, kiedy kwota jest wyższa od wartości aktywów przedsiębiorstwa.

Upadłość firmy następuje już w momencie, w którym tylko jedna z tych przesłanek zostanie spełniona. Najczęściej jednak przyczyną bankructwa firmy jest przesłanka upadłościowa.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jak ogłosić upadłość firmy? Fakt ten zgłasza się, składając odpowiedni wniosek w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa, a więc upadłość firmy wymaga wszczęcia postępowania sądowego. Wniosek o jego rozpoczęcie należy złożyć w ciągu 30 dni od momentu, w którym nastąpiły przesłanki konieczne do ogłoszenia upadłości. Formularz taki może złożyć zarówno sam dłużnik, a więc właściciel firmy, członek zarządu zadłużonej spółki, jak i wierzyciel. Zgodnie z ustawą, we wniosku takim powinny być zawarte następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, PESEL dłużnika, nazwa firmy, miejsce zamieszkania lub siedziba przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna w miejscu tym należy umieścić dane reprezentantów spółki, lub osoby prawnej oraz likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni.
 • Miejsce głównego ośrodka działalności zadłużonej spółki lub firmy.
 • Okoliczności uzasadniające złożenie wniosku oraz ich uprawdopodobnienie.

Dodatkowo we wniosku należy zawrzeć informacje o tym, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającym pod polskie prawa lub prawo innego państwa członkowskiego Systemu Płatności, lub Systemu Rozrachunku Papierów Wartościowych oraz czy jest osobą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych.

Dłużnik do takiego wniosku powinien dołączyć m.in. wykaz majątku z wyceną poszczególnych jego składników i listą wierzycieli z kwotami wierzytelności. Powinien też określić, czy wnosi o upadłość z możliwością zawarcia układu naprawczego, czy z likwidacją majątku. Należy też pamiętać, że złożenie wniosku o upadłość nie jest wyłącznie przywilejem przysługującym dłużnikowi, ale przede wszystkim jego ustawowym obowiązkiem. Dlatego, jeżeli go nie dopełni, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami karnymi.

Z pomocą doradcy Habza Finanse możesz wnioskować o kredyt dla osób prywatnych oraz dla firm.

Udzielimy wsparcia w procesie kredytowania niezależnie od skomplikowania Twojej sytuacji czy kłopotów, w jakie wpadła Twoja firma.

Napisz do nas!

Czy pracownicy mogą ogłosić upadłość firmy?

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo upadłościowe, wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wzdłużnik lub jego wierzyciel. W sytuacji, kiedy firma staje się niewypłacalna, a więc nie reguluje swoich zobowiązań nie tylko względem zewnętrznych wierzycieli, ale również nie wypłaca na przykład pensji pracownikom, wówczas stają się oni również jej wierzycielami. Z tego powodu pracownicy firmy mogą ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, jeżeli pracodawca jest dla nich dłużnikiem.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy należy ogłosić, wtedy kiedy staje się ona niewypłacalna. Warto mieć jednak świadomość, że nie zawsze brak zapłaty zobowiązań przez dane przedsiębiorstwo w terminie jest przesłanką do ogłoszenia jego bankructwa. Z tego powodu proces taki może rozpocząć się, wtedy kiedy istnieje tu jedna z dwóch przesłanek wymienionych wcześniej, a więc płynnościowa lub bilansowa. Dodatkowo zgodnie z art. 12 Ustawy Prawo Upadłościowe, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji, kiedy opóźnienie w spłacie zobowiązania spółki nie przekracza trzech miesięcy, a dodatkowo ich suma nie przekracza 10% wartości bilansowej dłużnika oraz gdy firma ma tylko jednego wierzyciela.

Firmy zagrożone upadłością – czy bezpiecznie jest nawiązywać z nimi współpracę?

Nawiązanie współpracy z firmą zagrożoną upadłością jest bardzo ryzykowne. Z tego powodu, warto zawsze dobrze weryfikować swoich kontrahentów. Jak sprawdzić, czy firma jest w upadłości? Skutecznym sposobem na sprawdzenie, czy konkretne przedsiębiorstwo posiada jakiekolwiek przeterminowane zadłużenia jest pobranie raportu z Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor.

W takim zestawieniu znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o firmie. Dzięki niemu zyskujemy więc kompleksowy obraz wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta i na jego podstawie możemy podjąć decyzję dotyczącą współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem. Nawiązując nowe kontakty biznesowe, zawsze na początku warto zachować ostrożność, a więc, o ile to możliwe na przykład nie wystawiać faktur z wydłużonym terminem płatności.

Ogłoszenie upadłości firmy – skutki

Ogłoszenie upadłości firmy pociąga za sobą wiele skutków. Działanie takie wiąże się przede wszystkim z koniecznością przeprowadzenia sądowego postępowania upadłościowego, podczas którego przedsiębiorstwo nadal może działać. Wówczas zobligowane jest do regulowania płatności do urzędu skarbowego, a także ZUS-u. Zazwyczaj jednak po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, ze względu na zabezpieczenie majątku, firmy nie są w stanie funkcjonować. Bankructwo spółki niesie za sobą skutki dotyczące:

 • Osoby upadłego – po ogłoszeniu upadłości, przedsiębiorca w obrocie funkcjonuje pod dotychczasową firmą z oznaczeniem, że jest w upadłości.
 • Majątku upadłego – ogłoszenie upadłości równoznaczne jest powołaniem syndyka, który przejmuję kontrolę nad majątkiem firmy.
 • Oznaczenia upadłego – zobowiązany jest on wskazać i wydać swój majątek, a także udzielić sędziemu wyjaśnień. Nie może też opuszczać terytorium RP bez zezwolenia, a z dniem ogłoszenia upadłości, majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu potrzeb wierzycieli.
 • Innych postępowań.
 • Zleceń rachunku w Systemach Płatności i Systemach Rachunku Papierów Wartościowych.

Dodatkowo w przypadku spółek prawa handlowego, ogłoszenie upadłości firmy zazwyczaj jest równoznaczne z wykreśleniem takiego przedsiębiorstwa z rejestru KRS.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia? Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.

Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Jak sprawdzić, czy firma jest w upadłości?

Istnieje wiele powodów, dla których podejmując współpracę z nowym kontrahentem, warto sprawdzić, czy jego firma jest w upadłości. Przedsiębiorcy mają kilka możliwości zweryfikowania czy konkretne przedsiębiorstwo złożyło wniosek o upadłość. Gdzie i jak sprawdzić upadłość firmy?

 • W CEIDG oraz KRS. W tej pierwszej bazie znajdują się informacje dotyczące jednoosobowych działalności gospodarczych, a w KRS o spółkach. Znajdziemy tam dane nie tylko upadłości, ale także trwających postępowaniach naprawczych lub restrukturyzacyjnych. Informacje w tych bazach są jednak aktualizowane z opóźnieniem sięgającym nawet kilku tygodni i nie znajdziemy tam danych dotyczących aktualnie prowadzonych postępowań.
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy. To bezpłatna wyszukiwarka, w której dane aktualizowane są częściej. Dlatego można w niej sprawdzić, czy wobec konkretnego przedsiębiorstwa toczy się obecnie postępowanie upadłościowe bądź czy zostało ono oddalone lub umorzone w przeszłości.

Warto mieć świadomość, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym również występują pewne opóźnienia. Dlatego czasami najlepszą opcją, aby sprawdzić, czy dana firma jest upadłości, jest skontaktowanie się z właściwym sądem.

Upadłość firmy a długi

Cały majątek firmy wskutek postępowania upadłościowego przechodzi pod kontrolę syndyka, który następnie z masy upadłościowej reguluje wszelkie należności przedsiębiorstwa wobec jego wierzycieli. W sytuacji, kiedy jednak majątek dłużnika jest niewystarczający na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na te koszty, sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości firmy. Taką samą decyzję sąd może podjąć też w sytuacji, kiedy majątek dłużnika obciążony jest hipoteką, zastawem rejestrowym, skarbowym lub hipoteką w taki sposób, że nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a więc są zarejestrowani w CEIDG, mogą w ramach postępowania upadłościowego uzyskać oddłużenie na zasadach obowiązujących w przypadku upadłości konsumenckiej. Wówczas sąd może orzec o umorzeniu w części lub całości zobowiązań dłużnika. Jest to jednak sytuacja szczególna, ponieważ sąd w pierwszej kolejności ma na uwadze podstawowe cele postępowania, czyli maksymalne zaspokojenie potrzeb dłużników.

Upadłość firmy a zaległe pensje

Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości firmy, wyznacza syndyka, który przejmuje pieczę nad majątkiem firmy. Dodatkowo sąd wzywa wierzycieli upadłej firmy do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ogłoszenia takiego wyroku. Z tego powodu pracownicy mają prawo dochodzić należności ze stosunku pracy, a w szczególności zaległych pensji, właśnie z masy upadłościowej. Takie należności są z urzędu umieszczane na liście wierzytelności i w pierwszej kolejności podlegają zaspokojeniu. Jednak pracownicy mogą dodatkowo samodzielnie zgłosić swoje wierzytelności. Warto to zrobić, ponieważ nigdy nie mamy pewności, czy pracodawca ujął pensje w prawidłowej wysokości.

Upadłość firmy a zobowiązania wobec innych firm

Wszelkie zobowiązania wobec innych firm po upadłości przedsiębiorstwa, które z nimi współpracowało, reguluje syndyk, korzystając z tak zwanej masy upadłościowej. Przedsiębiorca ma 30 dni na ustalenie planu spłaty wierzycieli od dnia obwieszczenia zakończenia postępowania upadłościowego. Należy jednak zgłosić do syndyka fakt, iż dłużnik jest winien konkretnej firmie pieniądze.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Upadłość firmy a zwolnienie lekarskie

W normalnych okolicznościach pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, jest prawnie chroniony przez cały okres obowiązywania L4 i nie może zostać zwolniony. Niestety zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy firma, w której jest zatrudniony, ogłosi upadłość. Zgodnie z artykułem 41 Kodeksu Pracy w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów dotyczących ochrony pracowników wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W związku z tym, w momencie, kiedy nastąpi upadłość firmy, pracownik nie jest chroniony, a więc pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę, również w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Takiej osobie nadal przysługuje wówczas zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

Upadłość firmy a emerytura pomostowa

Osoby, które wykonywały pracę o szczególnym charakterze w szczególnych warunkach przez okres minimum 15 lat, mogą przejść na tak zwaną emeryturę pomostową. Świadczenie to przysługuje kobietom, które ukończyły 55 rok życia, a także mężczyzną po 60 roku życia. W przypadku, kiedy to przedsiębiorca jest osobą uprawnioną do emerytury pomostowej, zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, jeśli w dniu upadłości, osiągnął wymagany wiek i przez okres minimum 24 miesięcy nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą i opłacał składki na ubezpieczenie społeczne, przysługuje mu emerytura pomostowa. 

W razie upadłości firmy emerytura pomostowa przysługuje też pracownikom, których stosunek pracy został rozwiązany przez bankructwo przedsiębiorstwa, w jakim byli zatrudnieni. Muszą oni jednak spełnić warunki dotyczące wieku. Dodatkowo kobiety muszą przepracować minimum 30 lat, a mężczyźni co najmniej 35 lat. Warunki muszą być spełnione do dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy z przyczyn pracodawcy.

Upadłość firmy a zwolnienie lekarskie w ciąży

Kobiety w ciąży w Polsce są objęte szczególną ochroną. Dlatego podczas zwolnienia lekarskiego w ciąży nie mogą zostać zwolnione. W sytuacji, kiedy pracodawca takiej kobiety ogłasza upadłość, wówczas ochrona ta nie obowiązuje i jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie przebywającej na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Pracownicy, z którą rozwiązano umowy z powodu upadłości firmy, przysługuje jednak do dnia porodu zasiłek w wysokości świadczenia macierzyńskiego wypłacany przez ZUS. Na takie świadczenie może liczyć jednak tylko wtedy, kiedy jest zdolna do pracy. Jeżeli jest niezdolna, a więc ma L4, wówczas nawet po zakończeniu stosunku pracy przysługuje jej zasiłek chorobowy. Od dnia porodu z kolei będzie jej przysługiwało prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Upadłość firmy a kredyty – na kogo przechodzą, kto je spłaca?

Kolejność spłacania wierzycieli po upadłości firmy reguluje ustawa. Najpierw pokrywane są koszty postępowania upadłościowego, następnie należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe pracowników, a także należności ze stosunku pracy. Wszelkie kredyty pokrywane są z masy upadłościowej dopiero w trzeciej kolejności, a więc jeszcze po daninach i podatkach. Długi zabezpieczone hipoteką lub w inny sposób są regulowane z sumy uzyskanej ze sprzedaży obciążonego przedmiotu. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sąd może umorzyć niektóre długi lub kredyty na zasadzie upadłości konsumenckiej. Jest to jednak rzadka sytuacja.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Upadłość firmy a urlop macierzyński

Kobiety, które przebywają na urlopie macierzyńskim, standardowo są chronione i w tym okresie nie mogą zostać zwolnione. Jednak podobnie jak w przypadku kobiet w ciąży, a także osób przebywających na zwolnieniu lekarskim w sytuacji, kiedy dochodzi do upadłości firmy, nie są już chronione. Oznacza to, że pracodawca w momencie ogłoszenia bankructwa przedsiębiorstwa, może wręczyć kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim wypowiedzenie.

Upadłość firmy a leasing

Artykuł 114 Prawa Upadłościowego reguluje wszelkie kwestie dotyczące zagadnienia, jakim jest upadłość firmy a leasing. Zgodnie z nim, w sytuacji, gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości firmy korzystającej z rzeczy na podstawie umowy leasingu, syndyk może, za zgodą sędziego, odstąpić z dniem ogłoszenia upadłości od umowy leasingu. Jednak w razie ogłoszenia upadłości finansującego leasing, wówczas nie stosuje się przepisów ustawy o odstąpieniu od umowy przez syndyka.

Upadłość firmy a zasiłek dla bezrobotnych

Jeżeli przyczyną rozwiązania stosunku pracy było porozumienie stron wynikające z upadłości firmy, wówczas prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje pracownikowi już od pierwszego dnia rejestracji w urzędzie pracy. Taka osoba może liczyć również na pomoc ze strony tego organu w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Firma ogłosiła upadłość – jak odzyskać pieniądze?

Warto mieć świadomość, że jeśli chcemy odzyskać pieniądze od firmy, która ogłosiła upadłość, nie powinniśmy zwracać się bezpośrednio do właściciela takiego przedsiębiorstwa, lecz do syndyka. Żeby uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i mieć szansę na odzyskanie swoich pieniędzy, należy złożyć wniosek do syndyka, w którym jako wierzyciel domagamy się od dłużnika uregulowania należności. Zgłoszenie takie musi nastąpić w ciągu 30 dni od momentu ogłoszenia wyroku przez sąd, o ile termin ten nie został określony inaczej. Przekroczenie wyznaczonej daty z powodu braku wiedzy o upadłości dłużnika wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów.  Odzyskanie pieniędzy wówczas jest możliwe wyłącznie, wtedy kiedy sędzia-komisarz nie zatwierdził jeszcze planu spłaty.

Firma ogłosiła upadłość – co z pracownikami?

W sytuacji, kiedy firma ogłosiła upadłość, pracownicy tracą większość swoich praw. Oznacza to, że pracodawca może wówczas wręczyć wypowiedzenie zarówno osobom objętym ochroną, a więc kobietą w ciąży, na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim, jak i pozostałym pracownikom. Upadłość firmy pozwala pracodawcy również na skrócenie okresu wypowiedzenia z trzech miesięcy do miesiąca. W takiej sytuacji jednak pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. 

Warto jednak mieć świadomość, że w sytuacji, kiedy firma ogłosiła upadłość, zaległe wynagrodzenia i wszelkie roszczenia finansowe pracowników, są w pierwszej kolejności pokrywane z masy upadłościowej. Częściowo mogą być wypłacane również z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu nie wiąże się też automatycznie ze zwolnieniem pracownika.

Konsolidacja chwilówek, kredyt konsolidacyjny, kredyt oddłużeniowy i każde inne trudne zobowiązanie wiąże się nie tylko ze skomplikowaną procedurą, ale także sporym stresem. Dlatego ze względu na trudną sytuację finansową, nie warto wnioskować o takie zobowiązanie samodzielnie.

Dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy Habza Finanse, który przeanalizuje Twoją sytuację, dobierze odpowiednie rozwiązanie i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania. Tobie pozostanie tylko podpisanie nowej umowy kredytowej.

Skontaktuj się z doradcą!

Upadłość firmy i co dalej?

Samo złożenie wniosku o upadłość firmy to dopiero początek machiny, która wówczas rusza. Wszystkie kolejne etapy postępowania upadłościowego mogą trwać kilka, a nawet kilkanaście tygodni. W tym czasie sąd z pomocą Tymczasowego Nadzorcy Sądowego bada sytuację dłużnika, sprawdzając, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości. Ustala również wartość majątku przedsiębiorstwa, a także ewentualne koszty postępowania upadłościowego.

Upadłość firmy – wady i zalety rozwiązania

Upadłość firmy zarówno dla właściciela takiego przedsiębiorstwa, jego pracowników, jak i wierzycieli oznacza daleko idące skutki. Upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, który staje się wówczas masą upadłościową. Pracownicy z kolei mogą otrzymać wypowiedzenie nawet w sytuacji, kiedy podlegają ochronie, a wierzyciele muszą zgłosić swoje roszczenia, aby móc wziąć udział w postępowaniu upadłościowym, i nie mogą być pewni, że odzyskają swoje pieniądze.

Firma, która ogłosiła upadłość, jest chroniona przed postępowaniem komorniczym, ponieważ już w dniu ogłoszenia upadłości wszelkie postępowania zostają zawieszone, a po uprawomocnieniu wyroku umorzone. Upadłość firmę na zasadach przewidzianych dla konsumentów daje szereg korzyści przedsiębiorcy. Umożliwia mu umorzenie należności wynikających z zaległości podatkowych czy niezapłaconych składek ubezpieczeniowych, a ustalony plan spłaty bardzo często dotyczy jedynie części zadłużenia.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności