Kredyty preferencyjne — co warto i nich wiedzieć?

konsolidacja a refinansowanie najwazniejsze roznice

Kredyty preferencyjne to dość nietypowe zobowiązania finansowe, które działają na specjalnych warunkach. Dzięki temu można je z łatwością odróżnić od tradycyjnych kredytów komercyjnych. Jednak omawiany produkt finansowy nie jest dostępny dla wszystkich. Dziś przybliżymy go, przedstawiając najważniejsze informacje na jego temat. 

Kto może wnioskować o kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny to rodzaj zobowiązania finansowego udzielany na szczególnych zasadach, przeznaczony dla określonych grup społecznych. Jest to specjalna forma pożyczki, w ramach której obowiązują korzystne warunki w porównaniu z tymi, jakie obowiązują przy tradycyjnych kredytach komercyjnych. Służy realizacji celów ważnych z punktu widzenia całej społeczności. Mogą ubiegać się o nią przykładowo rolnicy, przedsiębiorcy, studenci, jak również rodziny o niższych dochodach czy też osoby lub firmy wdrażające nowe rozwiązania technologiczne.

Kredyt preferencyjny dla rolników – warunki

Kredyt preferencyjny charakteryzuje się specjalnymi warunkami kredytowania, a spłata części takiego zobowiązania odbywa się ze środków Skarbu Państwa. Warto jednak pamiętać o tym, że na naszym rodzimym rynku finansowym kredyty preferencyjne dostępne są często w ramach programów o ograniczonym czasie trwania. Omawiany produkt skierowany jest między innymi do rolników. 

Kredyt preferencyjny dla rolników to specjalny rodzaj zobowiązania finansowego, który jest przyznawany na preferencyjnych warunkach. W Polsce odbywa się to za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W ramach niego oferowane są różne linie kredytowe, w tym kredyty na utrzymanie płynności finansowej, kredyty na inwestycje w rolnictwie, kredyty na zakup użytków rolnych, kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych oraz na obrót zbożami czy materiałem siewnym roślin rolniczych itd. Aby starać się o kredyt preferencyjny dla rolników, należy spełnić określone wymagania, takie jak dysponowanie działalnością rolniczą, posiadanie odpowiedniego wkładu własnego, brak zaległości w spłacie innych zobowiązań, a także spełnienie konkretnych wymagań formalnych.

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych zależy od wielu czynników, takich jak ich cel, okres spłaty, wysokość zadłużenia, a także od banku, czyli kredytodawcy. W Polsce oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla rolników jest uzależnione od linii kredytowej, na którą rolnik się zdecyduje. Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) można znaleźć wykaz placówek bankowych współpracujących z ARiMR oraz wysokość prowizji i oprocentowania. Dla przykładu, w przypadku kredytu na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, lub skupu, lub mrożenia owoców miękkich (linia S) obowiązują następujące zasady dotyczące oprocentowania: „oprocentowanie kredytu może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona nie więcej niż o 2,5 punkty procentowe. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę – w wysokości 2% i Agencję – w pozostałej części”. Z kolei bezpieczny kredyt preferencyjny na zakup mieszkania (2 proc.) pozwala kredytobiorcom sporo zaoszczędzić – oprocentowanie jest stosunkowo niskie i wynosi 8,46%.

Co wyróżnia kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny to produkt finansowy, który można zaciągnąć na szczególnych warunkach. Co istotne, wyróżnia się tym, że skierowany jest wyłącznie dla określonych grup społecznych, realizujących interesy istotne społecznie. Jego założeniem jest wspieranie pewnych sektorów gospodarczych, a nie maksymalizacja zysku. Jego cechą charakterystyczną są warunki finansowe. Faktem jest, że część związanych z nim kosztów bierze na siebie Skarb Państwa. Otóż jak już wykazaliśmy, jest on udzielany w ramach różnorodnych programów, które zmieniają się z roku na rok. Jego zaletą jest też niskie oprocentowanie, bardzo długi okres spłaty lub wyższa niż w przypadku innych rozwiązań finansowych kwota zobowiązania.

Kredyt preferencyjny – jakie banki go oferują?

Kredytów preferencyjnych udzielają zwykłe banki komercyjne. W zakresie stosowania dopłat do kredytów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) współpracuje z następującymi placówkami bankowymi:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S. A.

Kiedy kredyty preferencyjne sprawdzą się najlepiej?

Korzystając z preferencyjnego kredytu, można otrzymać wyższą kwotę niż w przypadku standardowej oferty, przy tym samym poziomie dochodów. Jeśli spełnia się kryteria określone przez instytucje udzielające tego typu produktu finansowego i potrzebuje się wsparcia, kredyt może być dobrym, a zarazem atrakcyjnym rozwiązaniem. Kluczowe jest jednak śledzenie programów, jakie obowiązują i zmieniają się z roku na rok. Mając świadomość, jak szeroki jest wybór prowadzonych projektów, można zaciągnąć zobowiązanie finansowe na naprawdę korzystnych warunkach. Ponadto jest to dobry sposób na poprawę płynności finansowej niektórych grup społecznych.

Rodzaje kredytów preferencyjnych

Na rynku finansowym występują różne rodzaje kredytów preferencyjnych, które najczęściej dzieli się ze względu na grupę docelową, która może starać się o nie bądź biorąc pod uwagę cel finansowania. Do najbardziej znanych kredytów preferencyjnych zalicza się:

 • kredyt preferencyjny dla rolników,
 • preferencyjny kredyt studencki,
 • kredyt preferencyjny dla firm o określonym zakresie działalności,
 • kredyt preferencyjny dla osób lub rodzin o niskich dochodach,
 • kredyt preferencyjny na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych.

W Polsce kredyty preferencyjne dla rolników udzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). ARiMR oferuje kilka linii kredytowych, w tym kredyty na utrzymanie płynności finansowej, kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, kredyty na zakup użytków rolnych, kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów.

Z kolei kredyt studencki przeznaczony jest dla studentów, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Dostępny jest przez cały rok dla kredytobiorców, których dochód w rodzinie nie przekracza 3000 zł na osobę. Przyznawany jest w każdym kolejnym roku, jednak warunki ubiegania się o finansowanie mogą zmieniać się wraz ze zmianą programu dopłat.

Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców nierzadko przydzielane są w ramach programów unijnych. W zależności od konkretnego programu zakres wymagań stawianych kredytobiorcom może być inny. Może on dotyczyć okresu działania firmy na rynku lub maksymalnej liczby zatrudnionych pracowników. Dopłaty do kredytów preferencyjnych dla firm mogą być również uzależnione od kondycji finansowej oraz przeznaczenia środków pochodzących z kredytu. Kredyt preferencyjny dla przedsiębiorstw czy też kredyt preferencyjny dla małych firm przydzielany jest najczęściej w ramach programów o ograniczonym czasie trwania.

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi przyznawany jest rolnikom przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze wskazanej opcji mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwa rolne oraz osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które prowadzą jakiś rodzaj działalności rolniczej. Niestety ci, którzy w żaden sposób nie są powiązani z tą gałęzią gospodarki, nie mogą ubiegać się o udzielenie tego typu kredytu. Omawiana forma finansowania spłacana jest częściowo przez wspomniany wyżej podmiot. W niektórych przypadkach pomoc polega na dopłacie do odsetek. Wszystkie najważniejsze zasady są ujęte w umowie. Rolnik musi sprostać kilku zasadniczym wymogom. Istotne jest udokumentowanie przez niego całej inwestycji. Poza tym musi mieć co najmniej 10% wkładu własnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka państwowa ARiMR spłaca maksymalnie 60% kwoty kredytu, przy czym nie może to być suma większa niż 20 tysięcy euro. Aby otrzymać pieniądze na zakup ziemi, trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z pełną dokumentacją. Konieczne jest wskazanie, gdzie zlokalizowana jest ziemia. Pełny opis przedsięwzięcia stanowi podstawę, jaka jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu formularza. Dokumentacja składana jest w konkretnej placówce bankowej, która pośredniczy między klientem a Agencją. Rolnik nie musi zatem kontaktować się z urzędnikami, co jest niezwykle dużym ułatwieniem.

Kredyt preferencyjny dla rolników

Kredyt preferencyjny dla rolników to zdecydowanie najkorzystniejsza forma zobowiązania finansowego, ponieważ umożliwia uzyskanie dopłat do oprocentowania ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Specjalne kredyty dla rolników obejmują:

 • kredyty klęskowe dla rolników,
 • kredyty suszowe dla rolników,
 • kredyty preferencyjne dla rolników na zakup ziemi,
 • kredyty inwestycyjne dla rolników z dopłatami ARiMR, udzielane na preferencyjnych warunkach,
 • kredyty na zakup pasz i nawozów,
 • kredyty na zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

Kredyty unijne dla rolników są odrębną grupą ofert. Istnieją na przykład zobowiązania z gwarancją COSME, które przeznaczone są jedynie dla osób prowadzących małe i średnie gospodarstwa rolne. Kredyty częściowo finansowane przez ARiMR mogą być spożytkowane wyłącznie na zakup i instalację maszyn, urządzeń i wyposażenia, które służy do prowadzenia produkcji rolnej, jak również przechowywania, magazynowania i przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży. Jedną z dostępnych opcji jest tani kredyt dla rolników wykorzystany na inwestycje, czyli kredyt inwestycyjny. Mowa tutaj choćby o:

 • zakupie użytków rolnych,
 • realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, ale tylko w zakresie rolnictwa,
 • nabywaniu udziałów bądź akcji spółek prowadzących przetwórstwo,
 • wznowieniu produkcji w gospodarstwach rolnych.

Preferencyjne kredyty na fotowoltaikę

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach instalacje fotowoltaiczne przestały być już nowinką technologiczną i zaczęły być postrzegane jako realna, opłacalna alternatywa dla energii z konwencjonalnych źródeł. Polacy, wdrażając je we własnych domach czy firmach, mogą w istocie obniżyć rachunki nawet o kilkadziesiąt procent. Dlatego uzasadnione jest pożyczenie pieniędzy na ten cel. Co ciekawe, wiele placówek bankowych posiada w swojej ofercie preferencyjne kredyty na fotowoltaikę. Wśród nich można wymienić BOŚ Bank, Credit Agricole, VELO Bank, BNP Paribas Bank Polska czy PKO BP. Ich cechy są następujące:

 • koszty zobowiązania są niższe niż standardowo – dzięki np. obniżeniu oprocentowania i/lub rezygnacji z prowizji banku; są one jednak dostępne dopiero po przedstawieniu dodatkowej dokumentacji,
 • okres spłaty sięga do 10 lat – czyli mniej więcej tyle, ile wynosi gwarancja na część podzespołów, w tym np. na falowniki.

Ich pozyskanie jest możliwe przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych warunków. Dla przykładu BOŚ Bank, czyli „zielony bank” nie tylko z nazwy oferuje pożyczkę na promocyjnych warunkach, jeśli za pomocą faktur udowodni się, że przynajmniej 90% środków zostało przeznaczonych między innymi na zakup instalacji fotowoltaicznej. Jej zaletą jest długi okres spłaty – do 10 lat, 0% prowizji oraz minimum formalności.

Preferencyjny kredyt dla firm

Kredyt preferencyjny to kredyt, w którym część kosztów bierze na siebie Skarb Państwa. Kredyty takie udzielane są w ramach różnorodnych, zmieniających się z roku na rok programów. Skierowane są do osób realizujących interesy istotne społecznie. Szeroki wybór prowadzonych projektów powoduje jednak, że coraz więcej klientów banków ma szansę skorzystać ze wsparcia na preferencyjnych warunkach. Kredyt preferencyjny dla firm to niejako pomoc finansowa, która ma za zadanie umożliwić rozwój przedsiębiorstwom. W Polsce wiele banków oferuje kredyty preferencyjne dla firm, które są dostępne na różnych warunkach.

Czy jest dostępna oferta kredytu preferencyjnego dla singli?

O kredyty preferencyjne mogą starać się osoby, które nie mają mieszkania czy domu, a jednocześnie nie przekraczają określonego wieku. Program „Mieszkanie na start” ma ruszyć prawdopodobnie w połowie 2024 r. i będzie obejmował między innymi singli. Jedyne ograniczenie, jakie zostanie na nich nałożone, będzie dotyczyło ich wieku. Osoby powyżej 35. roku życia nie zostaną zakwalifikowane.

Co powinno znaleźć się we wniosku o kredyt preferencyjny?

Wniosek o udzielenie preferencyjnego kredytu nie różni się praktycznie niczym, jaki obowiązuje w przypadku innych form zobowiązań finansowych zaciąganych w banku. Zawiera on między innymi dane, takie jak:

 • data złożenia,
 • dane osobowe,
 • dane teleadresowe,
 • kwota,
 • preferowany okres spłaty,
 • cel,
 • stan cywilny,
 • liczba osób na utrzymaniu,
 • wysokość dochodów,
 • forma zatrudnienia.

Sposobów złożenia wniosku o kredyt jest kilka: osobiście, elektronicznie czy też za pośrednictwem aplikacji bankowej.

Kredyty preferencyjne – wady i zalety

Kredyty preferencyjne, jak każde tego typu zobowiązania finansowe pozyskiwane w instytucji bankowej, posiadają wady i zalety. Do tych pierwszych zalicza się:

 • surowe wymagania, jakie musi spełnić osoba wnioskująca, w tym np. wymóg zabezpieczenia,
 • ograniczoną dostępność – dostępne tylko dla części społeczeństwa,
 • konieczność wykorzystania pieniędzy na z góry określony cel,
 • fakt, iż cały proces jest bardziej skomplikowany w porównaniu z kredytem komercyjnym,
 • występujące ograniczenia i wyłączenia.

Natomiast jako mocną stronę należy wskazać:

 • w porównaniu do kredytów gotówkowych mogą opiewać na dużo wyższe kwoty,
 • może obowiązywać dłuższy termin spłaty względem kredytów ogólnodostępnych,
 • możliwość obniżenia kosztów dzięki niskiemu oprocentowaniu,
 • elastyczne warunki spłaty,
 • wspieranie gospodarki krajowej.

Podsumowując, kredyty preferencyjne zawierane są na korzystnych warunkach. Kredytobiorca może liczyć na wydłużony okres spłaty czy niskie oprocentowanie. Należy jednak pamiętać o tym, że posiadają słabe strony. Jak w przypadku każdego zobowiązania finansowego, wiążą się z pewnym ryzykiem. W związku z tym, że decyzja o podpisaniu umowy kredytowej jest wiążąca, decydując się na taki krok, konieczne jest dokładne przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej oraz prześledzenie dostępnych ofert.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności