Kredyt technologiczny

kredyt technologiczny

Zapewne wielu czytelników nie słyszało nigdy o kredycie technologicznym. Dlatego też dziś postanowiliśmy przybliżyć, czym jest, na jakie cele można go spożytkować, jak go pozyskać i czy jest to godne rozważenia. Zapraszamy do lektury!

Kredyt technologiczny – co to?

Kredyt technologiczny jest dotacją dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów bądź świadczenie usług, charakteryzujących się nowością albo znacznym ulepszeniem. Mogą z niego skorzystać firmy:

 • prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski (posiadające wpis do odpowiedniego rejestru),
 • spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadające zdolność kredytową.

Jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie FENG) 2021-2027.

Kredyt na innowacje technologiczne – jak uzyskać?

Wspomniany wyżej Program zakłada, że przedsiębiorca w pierwszej kolejności będzie ubiegał się o przyznanie kredytu technologicznego w banku komercyjnym i wówczas zadeklaruje, jaki wniesie wkład własny. Następnie złoży wniosek o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego, w skrócie BGK i w momencie zdobycia pozytywnej oceny, otrzyma premię technologiczną, czyli dotację na sfinansowanie zakupów. Premia technologiczna spłaci zaciągnięty kredyt technologiczny. Co ważne, nie można zainicjować projektu przed dniem wnioskowania ani w tym samym dniu. Uczynienie tego sprawi, że wszystkie wydatki będą uznane za niekwalifikowane.

Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego

Aby otrzymać kredyt technologiczny, kluczowe jest złożenie dwóch oddzielnych wniosków: pierwszego o kredyt w banku, a drugiego o dofinansowanie w BGK.

Kredyt technologiczny – kiedy i w jaki sposób odbywa się nabór wniosków?

Wniosek o kredyt technologiczny musi być dostarczony bezpośrednio do jednej z placówek bankowych. Jest to pierwszy zasadniczy etap. Wnioski w programie Kredyt technologiczny, finansowanym przez wskazany już Program, składa się wyłącznie za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie, udostępnionego na stronie internetowej BGK. Link poniżej: https://lsi.bgk.pl/login#/. Według harmonogramu naborów w 2023 r. termin, jaki obowiązywał, zakończył się 31 maja 2023 r. Była to pierwsza edycja konkursu.

Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego jest oceniany zgodnie z trzema kategoriami kryteriów:

 • kryteriami formalnymi,
 • kryteriami merytorycznymi, decydującymi o miejscu na liście rankingowej (niektóre z nich są obligatoryjne i należy je spełnić),
 • kryteriami rozstrzygającymi, branymi pod uwagę z chwilą zdobycia przez poszczególne projekty takiej samej liczby punktów i jednocześnie brakiem budżetu do przyznania dotacji wszystkim.

Kryteria formalne są obowiązkowe i podlegają ocenie na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Odnoszą się do następujących aspektów:

 • złożenie wniosku w terminie,
 • dane wnioskodawcy są poprawne,
 • wniosek jest kompletny,
 • załączenie poprawnej promesy kredytu technologicznego/warunkowej umowy kredytu.

Z kolei kryteria merytoryczne dotyczą takich kwestii, jak:

 • czy technologia planowana do wdrożenia i opisana we wniosku o dofinansowanie jest gotowa do wprowadzenia i czy ma właściwą formę, czy jest technologią nową, czy projekt dotyczy wdrożenia technologii,
 • poziom innowacyjności w odniesieniu do branży,
 • nowość i potencjał rynkowy rezultatu projektu,
 • kwalifikowalność wydatków,
 • projekt dotyczy inwestycji początkowej,
 • projekt jest zgodny z zasadą równości szans,
 • projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju,
 • wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne,
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu,
 • projekt jest zgodny z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS) i/lub dotyczy branż wysokich czy też średniowysokich technologii albo zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat,
 • przedsiębiorca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

Kredyt na innowacje technologiczne – co może być finansowane?

Kredyt może być przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych mających na celu rozpoczęcie wytwarzania towarów albo świadczenia usług, które są nowe czy też znacząco ulepszone dzięki zakupowi i wprowadzeniu nowej technologii bądź wcieleniu w życie własnej. Implementowana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Dofinansowaniem objęte są takie wydatki, jak:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych),
 • nabycie bądź wytworzenie środków trwałych,
 • nabycie robót oraz materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych),
 • nabycie i ochrona wartości niematerialnych czy prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc, zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą, jak również będą stanowić jego aktywa, poddane amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości i pozostaną związane z projektem przez okres co najmniej 3-lat od dnia zakończenia jego wykonywania,
 • raty z tytułu umowy leasingowej,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje oraz projekty techniczne sporządzone przez doradców zewnętrznych (maksymalna kwota 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt),
 • koszty powiązane z uzyskaniem patentów (maksymalna kwota 500 000 złotych).

W tym miejscu pragniemy podkreślić, jak ważne jest odróżnienie inwestycji polegających na wdrażaniu technologii od inwestycji, które polegają na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej. Otóż rozróżnienie to może zadecydować o tym, czy dla całego projektu zostanie udzielona pomoc finansowa.  

Wsparcie finansowe nie jest przydzielane na zakup środków trwałych, w których urzeczywistniono już nową technologię. Dotyczy to zakupu i uruchomienia gotowej linii technologicznej, w której producent urządzenia wdrożył nową technologię na etapie jego konstruowania, natomiast nabywca linii technologicznej jedynie ją stosuje, użytkując funkcjonalność linii technologicznej.

Kredyt technologiczny 2024 – jakie dokumenty są potrzebne?

Chcąc ubiegać się o kredyt technologiczny, niezbędne jest przedłożenie wniosku. Wraz z nim należy potwierdzić posiadanie zdolności kredytowej. Dodatkowo konieczne jest załączenie warunkowej umowy kredytu technologicznego bądź promesę kredytu technologicznego (zgodną ze wzorem z regulaminu konkursu), wystawioną najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK. Obowiązkowe jest też utworzenie biznesplanu zawierającego między innymi takie informacje, jak:

 • opis dotychczasowej działalności,
 • analiza opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji),
 • strategia marketingowa.

Dokumenty, jakie potrzebne są do podpisania umowy o dofinansowanie to:

 • formularz – analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska,
 • harmonogram realizacji projektu,
 • oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności na terenie SSE,
 • oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP,
 • oświadczenie wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim,
 • tabela wskaźników projektu,
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące aktualności danych,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy projektu,
 • oświadczenie dotyczące zakazu udostępniania funduszy,
 • oświadczenie o sytuacji ekonomicznej,
 • oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy,
 • wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem.

Kredyt technologiczny dla firmy – czy warto?

Kredyt technologiczny jest ciekawym rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący wdrożyć nowe rozwiązania technologiczne, wymagające znacznych nakładów finansowych. Warto go rozważyć, ponieważ może okazać się nieocenionym wsparciem i przyczynić się do rozwoju firmy, a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady Finansowe Tagi:

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2024 Habzafinanse.pl | Obsługa techniczna: efectownia.pl | Polityka prywatności