Umorzenie długu bankowego — na czym polega?

Umorzenie długu bankowego

Trwający kryzys gospodarczy wiąże się integralnie ze wzrastającymi trudnościami w zakresie spłaty kredytów. Rosnąca inflacja oraz wysokie stopy procentowe to tak naprawdę główne przyczyny, ze względu na które kredytobiorcy mają problem ze spłacaniem zaciągniętych zobowiązań. Coraz trudniej jest im pogodzić wszystko, zapewniając godną egzystencję w połączeniu ze spłatą zadłużenia. Jednak naprzeciw im wychodzą banki, które umożliwiają umorzenie długu. W niniejszym artykule powiemy o tym, co kryje się pod hasłem umorzenie długu bankowego, jak można je osiągnąć i jakie są tego konsekwencje. Poza tym przedstawimy wniosek, jaki należy przedłożyć, aby pozbyć się zadłużenia. Dodatkowo wyszczególnimy mocne i słabe strony omawianego procederu. Zapraszamy do lektury!

Umorzenie długu bankowego – czym dokładnie jest?

Umorzenie długu bankowego to zgoda banku na to, aby kredytobiorca nie spłacał go. W istocie więc umorzenie kredytu bankowego nie różni się niczym od umorzenia innego rodzaju zobowiązań. Jest tożsame ze zwolnieniem osoby zadłużonej z obowiązku spłaty. Innymi słowy, gdy kredytodawca zdecyduje o umorzeniu długu, kredytobiorca nie będzie musiał uiszczać wpłat z tytułu zaciągniętego zadłużenia i co więcej, nie będzie można ich egzekwować od niego, na przykład w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Czy każdy dług bankowy można umorzyć?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy każdy dług bankowy można umorzyć, odpowiadamy, że nie. Dobrą informacją jest natomiast to, iż jest to na szczęście możliwe. Jest to wyłącznie uzależnione od dobrej woli wierzyciela, do której nie może zostać w żaden sposób przymuszony. Ten ma prawo zaopiniować, czy zwalnia dłużnika z jego obowiązków wobec niego, a co za tym idzie, czy rezygnuje z dochodzenia swoich roszczeń. Jest decydentem określającym komu, kiedy i po spełnieniu jakich warunków umorzy zadłużenie. Niemniej, w praktyce tego typu posunięcie ze strony kredytodawcy następuje najczęściej w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. Dotyczy to głównie sytuacji, w której właściwie niemożliwe jest spłacenie kredytu i odzyskanie przez niego przysługujących mu należności w drodze egzekucji komorniczej. Mowa tutaj o takich przypadkach, jak na przykład:

 • utrata zdolności zarobkowych przez pożyczającego, wynikająca choćby z ciężkiego wypadku bądź choroby,
 • śmierć współmałżonka, z którym kredytobiorca regulował zobowiązanie – jest to powód, dla którego można zabiegać o częściowe umorzenie długu,
 • nadzwyczajne wydarzenia, pogarszające sytuację życiową klienta, na przykład na skutek kataklizmu (zniszczenie jego majątku będące rezultatem zaistniałej klęski żywiołowej).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, chcemy zaznaczyć, że bez względu na wszystko, zasadne jest podjęcie starań w tym obszarze. Każda sytuacja jest analizowana indywidualnie.

Co ciekawe, jedynym wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą umorzenie kredytu stanowi dobrowolną decyzję banku, jest umorzenie kredytu studenckiego. Należy mieć świadomość, że wobec niego mają zastosowanie przepisy prawa. Jeśli określone w nich przesłanki zostają spełnione, to udzielający go podmiot nie ma innej możliwości, jak częściowo lub zupełnie umorzyć go.

Zmagasz się z nadmierną ilością kredytów czy pożyczek i nie widzisz możliwości na samodzielne wyjście z zadłużenia?

Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy doradców Habza Finanse.
Przeanalizujemy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie oddłużające, które pozwoli Ci stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

Napisz do nas!

Kto może ubiegać się o umorzenie długu bankowego?

O umorzenie długu bankowego może starać się każdy kredytobiorca, w tym konsument oraz przedsiębiorca. To, czy uda się otrzymać pozytywną odpowiedź, jest zależne przede wszystkim od polityki bankowej. Jak już wspomnieliśmy, na jej pozyskanie mogą w głównej mierze liczyć ci, którzy znaleźli się w nadzwyczajnej sytuacji, a nadzieje na to, iż dadzą radę opłacić należne składki, są znikome. Ta musi być związana z wydarzeniami, na które nie mieli wpływu i za które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Nagła utrata pracy lub przejściowy brak środków do życia nie są wystarczającym pretekstem do tego, aby umorzyć kredyt. Dużo bardziej realne jest to u osób, które nie dysponują zbyt wielkim majątkiem. Nie mają co sprzedać, by spłacić zadłużenie. Jeżeli posiadasz na przykład nieruchomość, prawdopodobnie nie zostanie Ci udzielone umorzenie, nawet jeśli zachorowałeś lub Twoja sytuacja znacznie się pogorszyła. Podczas analizy weryfikowane jest to, czy stan rzeczy jest chwilowy i czy z biegiem czasu nie ulegnie zmianie. Podobnie rzecz ma się w przypadku, gdy zaciągnąłeś inne zobowiązania, a Twoja historia kredytowa jest nieciekawa i wskazuje na niespłacone długi.

Umorzenie długu bankowego – warunki

Umorzenie długu bankowego nie jest łatwym procesem. Uzyskanie pozytywnego postanowienia ze strony placówki bankowej jest trudne, bowiem wymaga spełnienia kilku zasadniczych elementów, które prezentujemy poniżej.

Jak umorzyć dług bankowy?

Najważniejszą kwestią, o której należy bezwzględnie pamiętać, jest to, iż banki nigdy nie umarzają kredytów ze swojej inicjatywy. Aby doszło do częściowego czy też całościowego umorzenia długu bankowego niezbędne jest zwrócenie się do nich z prośbą o to. Instytucja finansowa musi otrzymać stosowny wniosek o unieważnienie kredytu, który jest podstawą rozpatrywania sprawy. Do niego należy dołączyć całą dokumentację, w tym na przykład zaświadczenie o utracie pracy, zaświadczenie od pracodawcy o dochodach, jak również dokumentację medyczną, akt zgonu członka rodziny, w zależności od motywów. W momencie zgłoszenia go nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na odpowiedź.

Poradnik krok po kroku, jak umorzyć dług bankowy:

 • sprawdź, jakie masz możliwości umorzenia kredytu – być może przysługują Ci preferencyjne warunki umorzenia zobowiązania na przykład w ramach programu rządowego bądź z racji rodzaju kredytu,
 • zgromadź dokumentację potwierdzającą Twoją trudną sytuację finansową,
 • napisz pismo z prośbą o umorzenie zadłużenia,
 • złóż wniosek wraz z załącznikami.

Jak napisać wniosek o umorzenie kredytu?

Osoba składająca wniosek o umorzenie kredytu musi jasno wskazać, czy ubiega się o umorzenie całości, czy jedynie części długu. Dodatkowo jest zobowiązana do podania uzasadnienia, dlaczego podejmuje ten krok. W tym względzie kluczowe jest udokumentowanie i opisanie przez nią, z jakiego powodu pojawiły się problemy w spłacie zadłużenia. Fundamentalne jest zastosowanie przemyślanej argumentacji. Jeśli podejdzie się do tego bez dogłębnego przemyślenia i przygotowania, może okazać się, że jest się niewiarygodnym dla instytucji finansowej. Wątpliwości co do zasadności złożenia wniosku mogą skutkować ogólnym niepowodzeniem.

Połączenie wszystkich zobowiązań finansowych w jeden kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci zmniejszyć miesięczne obciążenie wynikające z zadłużenia i uzyskać więcej miejsca w domowym budżecie na inne potrzebne wydatki, a nawet utworzenie poduszki finansowej.

Specjaliści Habza Finanse znajdą dla Ciebie kredyt konsolidacyjny na możliwie najlepszych warunkach, z ratą dopasowaną do Twoich możliwości.

Wyślij wniosek!

Wniosek o umorzenie długu bankowego – do kogo go skierować?

Wniosek o umorzenie długu bankowego należy przedłożyć w placówce, w której pozyskano wiążące zobowiązanie. Można to uczynić dwojako: osobiście lub wysyłając go listem poleconym.

Wniosek o umorzenie kredytu bankowego – wzór

Wniosek o umorzenie kredytu bankowego można sporządzić samodzielnie lub spożytkować gotowy formularz, jeśli takowy jest dostępny. Istotne jest ujęcie w nim następujących adnotacji:

 • aktualnej daty,
 • danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru i serii dowodu osobistego, PESEL-u,
 • danych dotyczących kredytu, takich jak jego rodzaj, numer umowy oraz datę jej zawarcia,
 • informacji, czy umorzona ma być cała kwota zobowiązania, czy jedynie część (w drugim przypadku trzeba doprecyzować, o jaką kwotę wnioskuje się),
 • uzasadnienie wniosku – dokładne opisanie zgodnie z prawdą swojej sytuacji finansowej, odwołanie się do faktów, jak również dokumentów dołączonych do pisma,
 • listy załączników,
 • własnoręcznego podpisu.

Kiedy bank umarza kredyt?

Jak już zauważyliśmy, co do zasady kredytodawca nie ma obowiązku umorzenia kredytu. Aby móc mówić o zakończeniu postępowania w pozytywny sposób, trzeba po pierwsze postarać się, by udostępniany wniosek spełniał najistotniejsze przesłanki. Musi być starannie wypełniony i zawierać odpowiednią treść. Nie wystarczy, że będzie on obiektywnie zasadny. Po drugie, konieczne jest zaistnienie zdarzeń, które instytucja finansowa rozpatrzy jako takie, na które nie można było wpłynąć.

Czy bank może umorzyć każdy kredyt?

Omawianemu przedsięwzięciu podlegają wszystkie rodzaje kredytów, choć z obserwacji wynika, że niektóre umarzane są mniej, a inne bardziej chętnie. Banki dużo chętniej decydują się na to wobec kredytów gotówkowych niż hipotecznych, szczególnie jeśli są to zobowiązania zaciągnięte na mniejsze kwoty, a dłużnik staje się niewypłacalny.

Bank odmówił Ci kredytu? Twoja zdolność kredytowa nie jest na najwyższym poziomie? Nie trać czasu na bezowocne wysyłanie kolejnych wniosków, które dodatkowo obniżają Twoją zdolność kredytową.

Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego doradcy Habza Finanse, który znajdzie dostępne w Twojej sytuacji rozwiązanie kredytowe i przeprowadzi Cię przez proces kredytowania bez dodatkowego stresu i nerwów.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Wniosek o umorzenie części kredytu – czy można umorzyć część długu?

Istnieją dwa rodzaje umorzenia długu bankowego: całkowite i częściowe. Jak sama nazwa wskazuje, o umorzeniu całkowitym mówimy oczywiście wtedy, gdy zobowiązanie z całości zostaje anulowane. Jest to najkorzystniejsze z perspektywy biorcy, gdyż nie musi on spłacać kredytu. Z kolei umorzenie częściowe jest skorelowane z umorzeniem jedynie części zobowiązania, co oznacza, iż pożyczkobiorca nadal musi uregulować część obciążenia. W wielu przypadkach jest to dla placówki bankowej jedyna sposobność na to, aby odzyskać, choć cząstkę wydanych pieniędzy.

Dlaczego banki godzą się na umorzenie długu?

Nietrudno się domyślić, że umorzenie kredytu zupełnie nie opłaca się kredytodawcy. Przystając na umorzenie, bank automatycznie zgadza się na stratę należnych mu środków. Gwoli ścisłości dochodzenie przez niego zaległych roszczeń jest niezwykle uciążliwe, wymaga zaangażowania działu windykacji, a niejednokrotnie wejścia na drogę sądową. Niekiedy zupełnie nie opłaca się to, gdyż koszty odzyskania długu mogą przerosnąć sam dług. Tego typu realia powodują, iż woli zrezygnować z tego i orzec o umorzeniu.

Umorzenie długu po śmierci – jak wygląda procedura?

Jednym z trudniejszych momentów nie tylko pod kątem finansowym jest śmierć kredytobiorcy. Nie jest ona jednoznaczna ze zniknięciem długu. Nie staje się on nieważny. Odpowiedzialność za spłacenie go ciąży na spadkobiercach. Przyjęcie spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza nie wyklucza spłaty zobowiązań zaciągniętych przez spadkodawcę do wysokości odziedziczonego majątku. Możliwe jest przejęcie tak zwanego spadku wprost, co powiązane jest ze spłacaniem zadłużenia zmarłego, nawet jeśli przewyższa ono wysokość odziedziczonego majątku. Po objęciu spadku i niemożliwości wywiązywania się ze spłaty zadłużenia można zabiegać o jego umorzenie. Samo przejęcie go nie jest jednak wystarczającą pobudką do ubiegania się o zgodę na rezygnację z pokrycia go. Tutaj również wymagane jest uargumentowanie, dlaczego nie jest się w stanie wywiązać ze swoich powinności. Zwykle placówki bankowe zgadzają się na częściowe umorzenie długu, o ile jest to uzasadnione występowaniem niekorzystnej sytuacji finansowej.

Umorzenie długu bankowego przez komornika

Jeśli dłużnik nie ma z czego spłacać zadłużenia, komornik nie ma możliwości ściągnąć długu. Gdy egzekucja jest bezskuteczna, należy złożyć pismo do wierzyciela, informując go o danej sytuacji. Jeśli ten w terminie 7 dni nie złoży wniosku, następuje umorzenie egzekucji komorniczej.

Koszty, jakie wynikają z umorzenia długu bankowego, odnoszą się wyłącznie do podatku dochodowego.

Umorzenie kredytu bankowego a podatek dochodowy

Na uwagę zasługuje fakt, iż w niektórych przypadkach umorzenie kredytu wymusza na kredytobiorcy zapłacenie podatku dochodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umorzenie kredytu jest przychodem z innych źródeł i należy od niego odprowadzić podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Wobec tego po uwolnieniu się od jednego długu dłużnik ma nowy, tym razem wobec fiskusa. Szczególnie dotkliwe może to być w stosunku do kredytu hipotecznego, ponieważ ten z reguły udzielany jest na wysokie kwoty. Wszystko zależy od tego, jaki kredyt zostaje umorzony. Otóż takiego podatku nie da się uniknąć z jednym wyjątkiem: z podatku możesz być zwolniony, jeśli umorzono Ci kredyt studencki.

Odrzucenie wniosku o umorzenie długu bankowego – dlaczego mogło nastąpić i co dalej zrobić?

Wspominaliśmy już o tym, że umorzenie długu bankowego nie jest opłacalne dla banków, którym z oczywistych względów zależy na odzyskaniu swoich pieniędzy. Dlatego najczęściej godzą się na to w wyjątkowych sytuacjach, które uznawane są przez nie jako ostateczne. Ma to miejsce wtedy, gdy kredytobiorca z jakiegoś ważnego powodu nie może regulować swojego zobowiązania. Nie dziwi zatem fakt, że odrzucenie wniosku jest często zachodzącym zjawiskiem.

W tym miejscu pragniemy podkreślić, że na pozbycie się długu bankowego jest wiele innych opcji poza jego umorzeniem. Jak wykazaliśmy, szanse na umorzenie go są w rzeczywistości nieprzewidywalne i nierzadko zdarza się, że bank nie jest przychylny przedłożonemu przez klienta wnioskowi. Wówczas dobrą alternatywą dla kredytobiorców – konsumentów jest na przykład upadłość konsumencka albo zawarcie układu z wierzycielami na ich zgromadzeniu. Przedsiębiorcy posiadający kredyt powodujący ogromne obciążenie finansowe i utrudniający prowadzenie bieżącej działalności mogą skorzystać z takich środków, jak na przykład dokonanie postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenie upadłości. Przygotowanie alternatywnej strategii sprowadzającej się do stosownego oddłużenia i prawidłowe skorzystanie z niej, może przyczynić się do pozbycia zadłużenia i nie dopuścić do bankructwa. Ciekawym sposobem, który rekomendujemy, jest negocjowanie z placówką bankową odnośnie warunków spłaty kredytu. Z praktycznego punktu widzenia warto ponegocjować o:

 • rozłożeniu spłaty zaległości na raty,
 • umorzeniu całości lub części odsetek,
 • wakacjach kredytowych,
 • konsolidacji zobowiązań.

Pozyskamy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę finansowania.

Skontaktuj się ze specjalistą Habza Finanse jeszcze dziś i uzyskaj kredyt na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Umorzenie długu bankowego – wady i zalety rozwiązania

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach ogromna rzesza ludzi zmaga się ze spłatą kredytu, w tym gotówkowego, hipotecznego oraz konsolidacyjnego. Umorzenie długu bankowego, czyli rezygnacja banku z tego, aby kredytobiorca spłacał dług, to dobra droga prowadząca do rozwiązania kłopotów ze spłatą zadłużenia, a równocześnie ściągnięcia z siebie poważnego i zarazem przykrego obowiązku. Unieważnienie zobowiązania finansowego pozwala na uniknięcie sytuacji, w której trzeba przejść przez proces windykacji, co jest niewątpliwą zaletą. Z racji tego, iż przejście przez całą procedurę może przysporzyć kłopotu, trzeba rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej. Czasem niewielkie wsparcie prawnika może sprawić pomyślną jej finalizację. Słabą stroną jest konieczność opłacenia podatku dochodowego (nie tyczy się to kredytu studenckiego).

Jak zapobiec długom bankowym?

Zapobieżenie długom bankowym jest zwyczajnie proste. Za każdym razem, gdy rozważasz złożenie wniosku o przyznanie pożyczki lub kredytu, dokładnie to przemyśl. Nigdy nie rób tego pod wpływem impulsu. Pożyczaj na rzeczy niezbędne, jeśli pozwala Ci na to obecna sytuacja finansowa. Nie zapomnij o poduszce finansowej. Ponadto kontroluj na bieżąco swój budżet domowy i dbaj o historię kredytową.

Ocena / 5. Liczba głosów:

Brak ocen.

Porady kredytowe Tagi:
Paulina 602 876 802 paulina.p@habza.com.pl

Paulina Przybysz

Ekspert finansowy z wieloletnim stażem. Sprawami kredytowymi zajmuję się od ponad 12 lat. Ten czas pozwolił jej mocno rozwinąć skrzydła w branży finansowej oraz osiągnąć sukcesy zawodowe w tej dziedzinie. W relacji z klientami liczy się dla niej profesjonalizm, otwartość , szczerość a także obustronny szacunek. Współpracując z Pauliną można liczyć na indywidualne podejście do każdej sprawy a także szybkość w działaniu i profesjonalizm.

Skontaktuj się ze mną
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *